T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 64597866-125[5-2013]-48                                                                                    11/04/2014

Konu : Yurt dışındaki işyerinin kapanması

sonucu işten çıkarılan işçilere ödenen

tazminat ve diğer turaların Türkiye’deki kurum kazancının

 tespitinde gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.

İlgi : … tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışındaki inşaat faaliyetlerini yürütmek amacıyla açılan işyerinizde çalıştırmak üzere istihdam edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçilerin iş akitlerinin inşaat işlerinin sonlanması nedeniyle sona ermesi sonrası işçiler tarafından kurumunuz adına Türkiye İş Mahkemelerinde davalar açıldığı, açılan davalardan kurumunuz aleyhine sonuçlananlardan dava sonucu ödenen kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret niteliğindeki diğer tutarların yurt dışındaki işyerinin kapatılmış olması nedeniyle kurumunuz üzerinde kaldığı belirtilerek, İş Mahkemesi kararları sonucu ödenen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ödenmemiş çeşitli izin ücretleri ile bu tutarlar üzerinden hesaplanarak ödenen faizlerin Türkiye’deki kurum kazancının tespitinde gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 6 ncı maddesinde de; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde sayılan giderler indirilebilecektir.

Aynı Kanunun 5 inci maddesinin (h) bendinde; yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre de, iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmemiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin; “5.9. Yurt dışında yapılan inşaat,onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı bölümünde konu hakkında gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurt dışındaki inşaat faaliyetlerini yürütmek amacıyla açılan işyerinizde çalıştırmak üzere istihdam edilen işçilere mahkeme kararları sonucu ödenen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ödenmemiş çeşitli izin ücretleri ile diğer giderlerinizin istisnaya konu yurt dışı kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmekte olup, bu giderlerin diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarınızdan indirimi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

 

Özelge:Yurt Dışındaki İşyerinin Kapanması Sonucu İşten Çıkarılan İşçilere Ödenen Tazminat Ve Diğer Turaların Türkiye’deki Kurum Kazancının Tespitinde Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği Hk.

11.04.2014

64597866-125[5-2013]-48

Son Yorumlananlar

Top
Menu