Yurt Dışından Alınan Yazılım Geliştirme Ve Lisanslama Hizmeti İçin Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulaması.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışından Alınan Yazılım Geliştirme Ve Lisanslama Hizmeti İçin Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulaması.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-125[30-2012/324]-1242

14/08/2013

Konu

:

Yurt dışından alınan yazılım geliştirme ve lisanslama   hizmeti için yapılan ödemelerde tevkifat uygulaması.

     

            İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunda … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, Avusturya mukimi şirketten “yazılım geliştirme ve lisanslama” hizmeti aldığınız, ilgi (b)’de kayıtlı ek dilekçenizde yurt dışı firmadan almış olduğunu hizmetin detaylı açıklamasında, tablet bilgisayar için dergi, broşür ve gazete politikasi/”>yayınlama programı olan “…” ürününü satın aldığınızı ve müşterilerinize sattığınızı, tasarım ve yazılım işlerinin tümünün yurtdışında yapıldığını, satın aldığınız ününün fiyatı içerisinde lisans bedeli, içerik hazırlama (her ay çıkan yeni dergilerin sisteme yüklenmesi) bedeli, yıllık barındırma bedelinin olduğunu belirterek almış olduğunuz hizmet karşılığı yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almış, üçüncü fıkrasında dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

            Aynı Kanunun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, serbest meslek kazançları için yapılacak ödemelerden, ikinci fıkrasında ise ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %20 oranında kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan revize “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nda vergilendirmeye ilişkin;

            “Madde 12: Gayrimaddi Hak Bedelleri

            1) Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

            2) Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.

            3) Bu maddede kullanılan “gayrimaddi hak bedelleri” terimi, sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder.

            …” hükümleri yer almaktadır.

            Buna göre, Avusturya mukimi olan şirketten aldığınız ve bedeli içerisinde kullanım lisansı, hosting (yıllık barındırma) ve içerik hazırlama bedeli olan program için yapılan ödemelerin gayrimaddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi ve yine aynı madde çerçevesinde %10 oranını aşmayacak şekilde kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

            Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda Anlaşma hükümlerinden yararlanmak isteyen Avusturya mukimlerinin Avusturya’da tam mükellef olduklarını ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiklerini, Avusturya yetkili makamlarından alınacak bir belge (Mukimlik Belgesi) ile kanıtlamaları ve bu belgenin aslı ile noterce veya Avusturya’daki Türk konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına ibraz edilmesi gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları mukimlik belgesini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Söz konusu mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimizin uygulanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışından Alınan Yazılım Geliştirme Ve Lisanslama Hizmeti İçin Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulaması.

14.08.2013

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[30-2012/324]-1242

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yurt Dışından Alınan Yazılım Geliştirme Ve Lisanslama Hizmeti İçin Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulaması.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu