T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

 

06.12.2018

Konu

:

Yurt dışından tedavi için gelen yabancı uyruklu hastalara ülkelerine döndükten sonra Türkiye’den verilen hizmetlerde vergi indirimi

 

 

  

İlgi

:

a) … tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

b) … tarih ve … sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede, şirketinizin yurt dışından Türkiye’ye tedavi görmek üzere gelen kanser hastalarını organize ettiği, tedavi süreçleri tamamlanan hastaların ülkelerine döndükten sonra tıbbi raporlama ve takibini yaptığı belirtilerek, yurt dışında yerleşik hastalara verilen bu hizmetler dolayısıyla elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre indirimli kurumlar vergisi uygulamasına konu edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kanunun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılabilecek indirimlere yer verilmiş olup anılan maddenin birinci fıkrasının 6728 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle değişik (ğ) bendinde de;

 

“Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si.

 

 

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

 

… “

 

hükmü bulunmaktadır.

 

Konu ile ilgili açıklamalara 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “10.5. Türkiye’den yurt dışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup “10.5.2. İndirimden faydalanma şartları” ana başlığı altında yer alan alt başlıklı bölümlerde de indirimden faydalanmanın şartları açıklanmıştır.

 

Buna göre, söz konusu indirim hükmünden yararlanılabilmesi için;

 

– Hizmeti veren şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama faaliyetlerinin bir veya birkaçının bulunması ve fiilen bu faaliyetlerle iştigal edilmesi,

 

– Hizmetin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,

 

– Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

 

– Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için Türkiye’den verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması, verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması

 

gerekmektedir.

 

 Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketinizce yurt dışından yabancı uyruklu kanser hastalarının Türkiye’de sağlık kuruluşlarında tedavilerinin yaptırılmasına aracılık edilmesi nedeniyle bu hizmetlerden elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ancak, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan tıbbi raporlama hizmetlerinden elde edilen kazançların %50’sinin, anılan bentte yer alan ve 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Tebliğinde açıklanan şartların da sağlanması kaydıyla, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Özelge:Yurt Dışından Tedavi İçin Gelen Yabancı Uyruklu Hastalara Ülkelerine Döndükten Sonra Türkiye’den Verilen Hizmetlerde Vergi İndirimi

06.12.2018

62030549-125[10-2017/372]-1106050

Son Yorumlananlar

Top
Menu