T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[15-13/6]-1041

20/09/2013

Konu

:

Yurtdışı mukimi firma ve Türkiye şubesi ile ayrı ayrı   imzalanan sözleşmeler kapsamında yapılan malzeme satışı ve inşaat işinin   birbirinden ayrı mı, bir bütün olarak mı kabul edilip vergilendirileceği.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin elektrik santrali kurmak amacıyla Çin mukimi … firması ve bu firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren … şubesi ile iki ayrı sözleşme imzaladığınız, birinci sözleşmeye göre makine ve teçhizatı ana merkezin yurt dışında imal ederek şirketinize göndereceği ve şirketinize fatura edeceği, ikinci sözleşmeye göre ise … şubesinin söz konusu makine ve teçhizatın Türkiye’de yapılacak inşaat, montaj ve kurma işini yapacağı ve … şubesine yapacağınız ödemelerden Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesi gereğince stopaj yapacağınız belirtilerek, Çin’de mukim ana merkeze yapacağınız ödemelerden de aynı madde gereğince stopaj yapıp yapmayacağınız konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir. Anılan maddenin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde de, Türkiye’de işyeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde ve bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançların, dar mükellefiyet konusuna giren kurum kazancı olarak vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafındankurumlar vergisi kesintisi yapılacağıhükmüne yer verilmiş olup, maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranı da, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren % 3 olarak belirlenmiştir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına girmesi için; inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, özelge talep formunuz ekinde yer alan elektrik santrali kurma işi sözleşmelerinin tetkikinden; İşin anahtar teslim bir iş olduğu, anılan sözleşmelerin 17.05.2010 tarihinde şirketinizle imza edildiği, … firmasının … şubesiyle yapılan ikinci sözleşmeye göre söz konusu yapım işinin, işyeri teslim tarihinden itibaren 43,5 ay içinde tamamlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca anılan formda, yapım işi ile ilgili makine ve teçhizat teminine ilişkin faturaların birinci sözleşmeye göre Çin mukimi firma tarafından; yapılacak inşaat işinin, montaj ve kurma kısmına yönelik hak ediş bedeline ilişkin faturaların ise ikinci sözleşmeye göre yurtdışı mukimi firmanın … şubesi tarafından düzenleneceği konusunda açıklama yapılmıştır.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından yapılan elektrik santrali kurma işinin anahtar teslim bir iş olması, yıllara sari inşaat işlerini içermesi, iş için yurtdışı mukimi firma ve … şubesi ile iki ayrı sözleşme yapılsa da, yapılan işin bütün olarak inşaat işi olarak kabul edilmesi ve bu işlerle ilgili olarak makine ve teçhizat bedeli dahil yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30/1-a maddesine göre %3 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Öte yandan, söz konusu yıllara sari inşaat işinden elde edilen kazancın işin bittiği yılın geliri sayılarak beyan edileceği ve hesaplanan kurumlar vergisinden kesinti suretiyle alınan kurumlar vergisinin de mahsup edilebileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurtdışı Mukimi Firma Ve Türkiye Şubesi İle Ayrı Ayrı İmzalanan Sözleşmeler Kapsamında Yapılan Malzeme Satışı Ve İnşaat İşinin Birbirinden Ayrı Mı, Bir Bütün Olarak Mı Kabul Edilip Vergilendirileceği.

20.09.2013

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[15-13/6]-1041

Son Yorumlananlar

Top
Menu