Yurtdışında Yerleşik Firmaya Yurtiçinde Verilen Hizmetin Bs Bildirimi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurtdışında Yerleşik Firmaya Yurtiçinde Verilen Hizmetin Bs Bildirimi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2323

02/10/2014

Konu

:

Yurtdışında yerleşik firmaya yurtiçinde verilen hizmetin Bs bildirimi hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yurtdışında yerleşik yabancı bir firmanın Türkiye’deki müşterilerine mal satışından dolayı aracılık hizmeti verdiğiniz ve komisyon faturası kestiğiniz, bu hizmetten yurtdışında faydalanılmadığından söz konusu satışın ihracat istisnası kapsamına girmediği belirtilerek, kesilen faturayı Bs formunda bildirirken, yabancı müşterinin vergi kimlik numarası alanın ihracat işlemi olmadığından boş bırakılıp bırakılmayacağı ve müşteri ülkesi alanına ne yazılması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

            I- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

              Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/1’inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            -4/1’inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 12/2’nci maddesine göre, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

            – Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

            – Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.          

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara mülga17, 26, 30,113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde ve 26.04.2014 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliği ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurt dışında  yerleşik firmanın  Türkiye’deki müşterilerine mal satışından dolayı verdiğiniz aracılık hizmetinden Türkiye’de yararlanıldığından söz konusu aracılık hizmetleri nedeniyle elde edilen komisyon gelirlerinin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

          396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler” başlıklı bölümün (1.2.1.) bendinde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir” açıklamasına yer verilmiştir.

            Aynı Tebliğin, 1.2.2. bölümünde, mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışlarının “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışlarının ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirileceği açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, Ba-Bs formlarının en önemli özelliklerinden biri, ekonomideki aktörler arasındaki mal ve hizmet hareketlerinin takip edilmesine imkan vermesidir. Bu itibarla, yurtdışında yerleşik yabancı  firmanın Türkiye’deki müşterilerine verdiğiniz aracılık hizmetinin  Form Bs ile bildirilmesinde; hizmetin Türkiyede verilmesi  nedeniyle  ülke  alanına “Türkiye”  seçilerek kodlanması, vergi kimlik numarası alanının ise, hizmet alan firmanın yurt dışında yerleşik olması ve Türkiye’de adına tanımlanmış vergi kimlik numarası bulunmaması nedeniyle, boş bırakılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini  rica ederim.                             

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurtdışında Yerleşik Firmaya Yurtiçinde Verilen Hizmetin Bs Bildirimi Hk.

02.10.2014

11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2323

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yurtdışında Yerleşik Firmaya Yurtiçinde Verilen Hizmetin Bs Bildirimi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Yurtdışında Yerleşik Firmaya Yurtiçinde Verilen Hizmetin Bs Bildirimi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurtdışında Yerleşik Firmaya Yurtiçinde Verilen Hizmetin Bs Bildirimi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2323

02/10/2014

Konu

:

Yurtdışında yerleşik firmaya yurtiçinde verilen hizmetin Bs bildirimi hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yurtdışında yerleşik yabancı bir firmanın Türkiye’deki müşterilerine mal satışından dolayı aracılık hizmeti verdiğiniz ve komisyon faturası kestiğiniz, bu hizmetten yurtdışında faydalanılmadığından söz konusu satışın ihracat istisnası kapsamına girmediği belirtilerek, kesilen faturayı Bs formunda bildirirken, yabancı müşterinin vergi kimlik numarası alanın ihracat işlemi olmadığından boş bırakılıp bırakılmayacağı ve müşteri ülkesi alanına ne yazılması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

            I- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

              Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/1’inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            -4/1’inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 12/2’nci maddesine göre, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

            – Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

            – Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.          

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara mülga17, 26, 30,113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde ve 26.04.2014 tarihli KDV Genel Uygulama Tebliği ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurt dışında  yerleşik firmanın  Türkiye’deki müşterilerine mal satışından dolayı verdiğiniz aracılık hizmetinden Türkiye’de yararlanıldığından söz konusu aracılık hizmetleri nedeniyle elde edilen komisyon gelirlerinin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

          396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler” başlıklı bölümün (1.2.1.) bendinde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir” açıklamasına yer verilmiştir.

            Aynı Tebliğin, 1.2.2. bölümünde, mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışlarının “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışlarının ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirileceği açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, Ba-Bs formlarının en önemli özelliklerinden biri, ekonomideki aktörler arasındaki mal ve hizmet hareketlerinin takip edilmesine imkan vermesidir. Bu itibarla, yurtdışında yerleşik yabancı  firmanın Türkiye’deki müşterilerine verdiğiniz aracılık hizmetinin  Form Bs ile bildirilmesinde; hizmetin Türkiyede verilmesi  nedeniyle  ülke  alanına “Türkiye”  seçilerek kodlanması, vergi kimlik numarası alanının ise, hizmet alan firmanın yurt dışında yerleşik olması ve Türkiye’de adına tanımlanmış  vergi kimlik numarası bulunmaması nedeniyle, boş bırakılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini  rica ederim.                             

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurtdışında Yerleşik Firmaya Yurtiçinde Verilen Hizmetin Bs Bildirimi Hk.

02.10.2014

11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-2323

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yurtdışında Yerleşik Firmaya Yurtiçinde Verilen Hizmetin Bs Bildirimi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top