T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[15-2017/336]-268403

16.03.2018

Konu

:

Zemin araştırmasına ilişkin raporlama işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği

 

 

İlgi

:

a) 17/10/2017 tarih ve 1599705 sayılı özelge talep formu.

b) 24/10/2017 tarih ve 1658421 sayılı dilekçe.

c) 25/10/2017 tarih ve 1672855 sayılı dilekçe.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçelerinizde, şirketinizin faaliyet konusunun  arazide yapılan sondajlı zemin araştırmaları, arazi deneyleri, jeofizik ölçümler, geoteknik proje tasarımı, aletsel gözlem ve müşavirlik hizmetlerini kapsayan mühendislik hizmetleri olduğu, … – ….-……-……. otoyol projesi, ….-… (…. ….. köprüsü dahil) projesine ilişkin şirketinizin “Kuru havuzda eğim ölçerin tesisatı ve izlenmesi” hizmetine yönelik sondaj kuyusu açılarak ölçüm borularının yerleştirilmesi, periyodik saha ziyareti ile yatay deplasman ölçümlerinin okunması ve bu okumaların işverene bir yıl boyunca rapor sunulması işlerini gerçekleştirdiği belirtilerek yapmış olduğunuz bu işin yılllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar ve zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bir işin 42 nci madde kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden, avanslar da dahil olmak üzere, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri” olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, ilgi (b)’de kayıtlı dilekçeniz eki sözleşmenin incelenmesi neticesinde, sözleşmenin Yüklenici …… Adi Ortaklığı ile alt yüklenici bulunan şirketiniz arasında …-….-…..-….. Otoyol Projesi, ……-…..(…..-…… Köprüsü Dahil) Bölümü Projesi kapsamında kuru havuzda eğim ölçerin tesisatı ve izlenmesi işi için ../../…. tarihinde imzalandığı, sözleşmenin amacının, söz konusu işin sözleşmenin şartlarına uygun olarak tedarik işini Altyükleniciye devretmek olduğu anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Altyüklenici olarak taahhüt edilen ….-….- …..-….. Otoyol Projesi, ….-… (….. …… Köprüsü Dahil) Bölümü projesinin “Kuru havuzda eğim ölçerin tesisatı ve izlenmesi” hizmetine ilişkin olarak sondaj kuyusu açılması, ölçüm borularının yerleştirilmesi, periyodik saha ziyaretleri ile yatay deplasman ölçümlerinin okunması ve bu okumaların yüklenici firmaya bir yıl boyunca rapor olarak sunulması işinin inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilemeyeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Zemin Araştırmasına İlişkin Raporlama İşinin Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmediği Hk.

16.03.2018

62030549-125[15-2017/336]-268403

Son Yorumlananlar

Top
Menu