Diyetisyen Serbest Meslek Mi?

?

Diyetisyen serbest meslek mi? Diyetisyenlerin sunduğu hizmetler dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılıp sayılamayacağının cevabını yazımızdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca diyetisyen vergi mükellefiyeti ile diyetisyenlerin vergi levhası alma mecburiyeti hakkındaki bilgilere de yazımızdan ulaşabilirsiniz. Genel olarak diyetisyenler tarafından sunulan hizmetin izinli bir sağlık hizmeti olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.

diyetisyen serbest meslek midir

Diyetisyen Kimdir?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13/ç maddesinde diyetisyenin kim olduğuna dair tanım bulunmaktadır.

Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Buna göre diyetisyen bir sağlık meslek mensubudur.

Diyetisyenin İş ve Görev Tanımı Nedir?

22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek 1/A-ç maddesinde, diyetisyenin;

hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenleyeceği, bireylerin hastalığına, antropometrik ölçümlerine, laboratuar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinmelerini belirleyeceği, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlayacağı, uygulayacağı ve izleyeceği; Ek 1/A-d maddesinde ise hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alacağı, hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlayacağı ve hastayı yemek rejimi hususunda eğiteceği, hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol ederek tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi vereceği

ifade edilmiştir.

Diyetisyen Serbest Meslek Erbabı Mıdır? Diyetisyen Vergi Mükellefiyeti Nasıl Tanımlanır?

Diyetisyenlik benzeri meslek dalları ile birlikte geçmişte çok fazla tartışmaya neden olmuştur. Tek başına ofis açıp açamayacağı, memur statüsündeki diyetisyenin mesai saatleri dışında mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceği fazlaca tartışılmıştır. Ortaya çıkan sorunların temelinde diyetisyenlerin bir meslek kanununun olmaması yatmaktadır. Ancak ayrı statüleri 1219 sayılı Kanuna eklenen Ek 13/ç maddesi ile beraber artık kanıksanmıştır. Tartışmalar daha çok bu maddenin gelişinden önceki yıllara yani 2011 yılı öncesine dayanmaktadır. Diyetisyenler şu an tek başlarına ofis açabilmektedir. Vergisel açıdan diyetisyen kendi ofisini açıp hizmet verirse serbest meslek faaliyeti icra etmiş olacaktır. Buna karşın diyetisyen bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak faaliyetini sürdürürse ücretli statüsüne kavuşacaktır. Son olarak faaliyetinin kapsamını geliştirip başkaca diyetisyenlere, diğer sağlık ve çeşitli personellere iş verip artık bunları çalıştırdığı noktada faaliyeti ticari faaliyet kapsamında dahi değerlendirilebilecektir. Rize Defterdarlığı tarafından verilen 20/10/2017 tarih ve 85550353-105[2014-9]-12 sayılı özelgede diyetisyenlerin tabi olabilecekleri statü ve elde edebilecekleri gelir türleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

1- Sağlık danışmanlığı (diyetisyenlik) faaliyetinin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması durumunda elde edilen gelirin serbest meslek kazancı sayılarak serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, söz konusu faaliyetinize ilişkin olarak serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirerek kullanmanız, tahsilatlarınız için serbest meslek makbuzu düzenlemeniz ve söz konusu gelirinizi serbest meslek kazanç defterinize kaydetmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, vermiş olduğunuz söz konusu hizmete ilişkin ürünleri alım-satıma konu etmeniz halinde, bu ürünlerin satışından doğan kazanç Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanca ilişkin hükümlerine göre vergilendirileceğinden, serbest meslek kazanç defteri haricinde bu kapsamdaki işlemleriniz nedeniyle, yıllık iş hacmine göre sınıflandırılıncaya kadar işletme hesabı esasına veya ihtiyari olarak bilanço esasına göre, yıllık iş hacmi neticesinde ise tabi olacağınız sınıfa ilişkin defterleri tutmanız ve satılan söz konusu mallar için fatura düzenlemeniz zorunlu olacaktır.

2- Sağlık danışmanı olarak faaliyet gösterdiğiniz iş yeri bünyesinde vereceğiniz hizmetlere yönelik sigortalı çalışanların bulunması ve hizmetin bu kişilerce verilmesi halinde, faaliyetin şahsi mesleki faaliyet boyutlarını aşıp ticari bir organizasyona dönüşmesi nedeniyle, söz konusu faaliyetten elde edilen kazanç Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanca ilişkin hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Ayrıca, ticari kazanç kapsamında vergilendirilecek söz konu faaliyetin yanı sıra, vermiş olduğunuz hizmetlere ilişkin ürünlerin alım-satıma konu edilmesi halinde, bu ürünlerin satışından doğan kazanç da ticari kazanç kapsamında değerlendirilecektir.

Bu bağlamda, faaliyetinizin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesine bağlı olarak, yıllık iş hacmine göre sınıflandırılıncaya kadar işletme hesabı esasına veya ihtiyari olarak bilanço esasına göre, yıllık iş hacmi neticesinde ise tabi olacağınız sınıfa ilişkin defterleri tutmanız gerekmektedir. Ayrıca söz konusu faaliyetiniz kapsamında satılan mallar veya yapılan hizmetler için fatura düzenlemeniz zorunlu bulunmaktadır.

3- Söz konusu faaliyetinizin bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak yapılması durumunda, elde edilen gelir ücret kabul edilerek, Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır.

Diyetisyen Vergi Levhası Almak Zorunda Mıdır?

Eğer diyetisyenlerin faaliyetleri ticari faaliyet sınırlarına ulaşmıyorsa serbest meslek erbabı olarak kabul edilmeleri gerekmektedir. Serbest Erbabı sayılmanın bir takım vergisel sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre diğer serbest meslek erbapları gibi diyetisyenlerin de Serbest Meslek Kazanç defteri tutması gerekmektedir. Ayrıca diyetisyenler vermiş oldukları hizmetler karşılığında Serbest Meslek Makbuzu düzenleyip düzenlendikleri belge de KDV hesaplamak zorundadır. Düzenlenen makbuzda uygulanması gereken KDV oranını bu cevaptan ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Diyetisyen olarak serbest meslek faaliyeti yürüten kişiler diğer bazı mükellefler gibi vergi levhası almak zorundadır.

ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu