Finansal Kiralama Sözleşmesinin 27.12.2011 Tarihinden Sonra “borç Tasfiye Sözleşmesi” Adı Altında Revize Edilmesi.

Finansal Kiralama Sözleşmesinin 27.12.2011 Tarihinden Sonra “borç Tasfiye Sözleşmesi” Adı Altında Revize Edilmesi.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-282

18/02/2015

Konu

:

Finansal kiralama sözleşmesinin 27.12.2011 tarihinden sonra “Borç Tasfiye Sözleşmesi” adı altında revize edilmesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz ile ……………. arasında 27/12/2011 tarihinden önce düzenlenen finansal kiralama sözleşmesinin 08/06/2012 tarihinde ‘‘Borç Tasfiye Sözleşmesi” ile revize edilmesi sonrasında teşvik belgesi kapsamında kiralamaya konu malların katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenmektedir. 

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listede yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

           31/12/2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanacağı belirtilmiştir. 4 üncü maddesinde bu kararın finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümlerinin Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2011/2604 sayılı Kararname ile değişik 1 inci maddesinin 2 nci bendinde (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanacağı belirtilmiş olup, finansal kiralamaya konu malların söz konusu Bakanlar Kurulu eki (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sırasında belirtilen amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazlar arasında yer alması şartıyla 27/12/2011 tarihinden sonra teslimi % 1 oranında KDV ye tabidir.

            Özelge talep formunun ekinde yer alan “Borç Tasfiye Sözleşmesi”nin incelenmesinden, işbu sözleşmenin taraflar arasında imzalanmış olan finansal kiralama sözleşmelerinin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu anlaşılmaktadır.

             Buna göre, teşvik belgesi kapsamında mal ve teçhizatın kiralanmasının taraflar arasında 27/12/2011 tarihinden önce akdedilen finansal kiralama sözleşmesine dayandığı, anılan sözleşmenin feshedilmediği, 08/06/2012 tarihinde düzenlenen “Borç Tasfiye Sözleşmesi”nin finansal kiralama sözleşmesinin eki ve bir parçası olduğu anlaşıldığından yapılacak finansal kiralama işlemlerinde ilk sözleşme tarihinin esas alınması ve ilk sözleşmenin düzenlendiği tarihteki KDV oranının uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Finansal Kiralama Sözleşmesinin 27.12.2011 Tarihinden Sonra “borç Tasfiye Sözleşmesi” Adı Altında Revize Edilmesi.

18.02.2015

39044742-KDV.28-282

Top
Menu