Kamu Hastaneleri Birliği Bünyesinde Bulunan Sağlık Tesislerinin Hizmet Alımlarında Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

Kamu Hastaneleri Birliği Bünyesinde Bulunan Sağlık Tesislerinin Hizmet Alımlarında Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Erzincan Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

61316220-2014/KDV -4

25/11/2015

Konu

:

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde bulunan sağlık tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında uygulama birliğinin sağlanması, kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında sağlanması amacıyla birlik bünyesinde toplu alımların Genel Sekreterliğin Harcama Yetkilisi olması nedeniyle tarafınızdan yapıldığı, toplu alımlarda ihale sonucunda firmalarla Birliğinizin sözleşme imzaladığı, bu sözleşme kapsamında yüklenici firmalar bünyenizde bulunan her sağlık tesisine ayrı ayrı teslim veya hizmette bulunduğu ve ayrı ayrı fatura kestiği, ayrı ayrı fatura kesmesi nedeniyle de bu mal ve hizmetlere ait fatura tutarlarının 1.000 TL.’nin altında kaldığını belirterek söz konusu alımlarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu yetkiye dayanılarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.) bölümünün (I/C-2.1.3.1.) ayrımında kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) ayrımında, kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler, (I/C-2.1.3.3.) ayrımında, kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler sayılmıştır.

            Aynı Tebliğin “I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı bölümünde,

            “…

            Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL.’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

            Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

            Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.”

             düzenleme yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Genel Sekreterlik bünyesinde birliğinize bağlı tüm birimler adına yapılan toplu alımların (tevkifata tabi olan);

            – Birlik üyesi birimler adına yapılması,

            – Ödemelerin ayrı bütçelerden yapılması,

            – Toplu fatura temin etmenin mümkün olmaması nedeniyle

            her bir sağlık tesisi için düzenlenen faturada yer alan tutarın KDV dahil toplam 1.000 TL.’yi aşması durumunda tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kamu Hastaneleri Birliği Bünyesinde Bulunan Sağlık Tesislerinin Hizmet Alımlarında Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

25.11.2015

61316220-2014/KDV -4

Top
Menu