Fason Üretimde Sadece İşçilik Hizmeti Alınmasında Düzenlenecek Faturada Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

Fason Üretimde Sadece İşçilik Hizmeti Alınmasında Düzenlenecek Faturada Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fason Üretimde Sadece İşçilik Hizmeti Alınmasında Düzenlenecek Faturada Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[9-2013/61]-437

22/04/2014

Konu

:

KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, malzemelerin tamamının tarafınızca temin edilerek  firmaya verilmek suretiyle 13.500 adet 16 m² acil afet aile çadırının fason üretiminin sadece işçilik hizmeti alınarak bir firmaya yaptırıldığı belirtilerek, tarafınıza düzenlenecek faturada KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde, tevkifat uygulamakla sorumlu olanlar; (3.2.) bölümünde de kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki hizmetler açıklanmıştır.

            Diğer taraftan 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.7 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri” başlıklı bölümünde; 117 Seri No.lu Genel Tebliğin (3.2.7.) bölümüne göre tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde ve fason çanta – ayakkabı dikim işleri ile bu işlere aracılık hizmetlerinde alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiş ve tevkifat kapsamına; deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işlerinin (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil); fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işlerinin (söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç) ve bu işlerle ilgili aracılık hizmetlerinin girdiği ifade edilmiştir.

           Dolayısıyla, tevkifat uygulaması kapsamındaki fason işler sadece giyim eşyalarına verilen fason işlerle sınırlı değildir. Perde, mobilya kumaşı ve örtüsü, oto koltuk kumaşı, havlu, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamına girmektedir.  

            Buna göre, çadır üretiminde kullanılan malzemelerin tamamının tarafınızca temin edilerek, sadece çadırların dikimine yönelik olarak  ilgili firmadan alınan işçilik hizmeti, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.7.) başlıklı bölümüne göre fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında değerlendirileceğinden, söz konusu hizmet bedellerine ait KDV tutarı üzerinden Kurumunuzca (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.      

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fason Üretimde Sadece İşçilik Hizmeti Alınmasında Düzenlenecek Faturada Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

22.04.2014

84974990-130[9-2013/61]-437

Top
Menu