Demonte Vaziyetteki Sulama Cihazının Finansal Kiralama Şirketine Tesliminde Kdv Oranı

Demonte Vaziyetteki Sulama Cihazının Finansal Kiralama Şirketine Tesliminde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[2015-701-30]-33

02/10/2015

Konu

:

Demonte vaziyetteki sulama cihazının Finansal Kiralama   Şirketine tesliminde KDV oranı

      

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, % 8 oranında KDV uygulanarak ithal edeceğiniz 8424.81 tarife alt pozisyonunda yer aldığı belirtilen demonte vaziyetteki sulama cihazının, finansal kiralama şirketine tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK’nin 1/2 nci maddesinde, (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanması kararlaştırılmıştır.

            (I) sayılı listenin 17 nci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları” ibaresine yer verilmiştir.

            TGTC’nin 84.24 tarife pozisyonunda yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri bu vergiden istisna edildiği için, KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre belirlenen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemlerinde KDV oranı, % 1 olarak belirlenmiştir.

            Diğer taraftan, bahse konu BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırasında ise, TGTC’nin 8424.81 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyalar “(Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)” sayılmıştır.

            Buna göre, ithal edeceğiniz demonte vaziyetteki sulama cihazının TGTC’nin 8424.81 tarife alt pozisyonu kapsamında olması ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıması halinde, söz konusu cihazların 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde finansal kiralama şirketine tesliminin, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırası kapsamında değerlendirilerek % 1 oranında; amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşımaması halinde ise aynı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Demonte Vaziyetteki Sulama Cihazının Finansal Kiralama Şirketine Tesliminde Kdv Oranı

02.10.2015

B.07.1.GİB.4.33.15.01-130[2015-701-30]-33

Top
Menu