Yurt Dışından Satın Alınan Malların Türkiye’ye İthal Edilmeden ,türkiye’de Yerleşik Firmaya Satılması İşleminin Kdv”ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

Yurt Dışından Satın Alınan Malların Türkiye’ye İthal Edilmeden ,türkiye’de Yerleşik Firmaya Satılması İşleminin Kdv”ye Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1206

08/08/2011

Konu

:

Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye ithal edilmeden ,Türkiye’de yerleşik firmaya satılması işleminin KDV”ye tabi olup olmadığı.

İlgi: 08.03.2010 tarihli özelge talep formunuz.

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurtdışından satın aldığınız krom madenini Türkiye’ye ithal etmeden Türkiye’deki yerleşik başka bir şirkete sattığınızı; söz konusu şirketin bu malları yurtdışında başka bir firmaya sattığı belirtilmiş olup satın aldığınız malları Türkiye’ye hiç girmeden Türkiye’de yerleşik başka bir firmaya satmanız durumunda, satış işleminin KDV ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            I- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların tam mükellef olacakları ve gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilecekleri; aynı Kanunun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun “Bilançoesasında ticari kazancın tespiti” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, tam mükellef olan şirketinizin yurt dışından satın aldığı emtiayı gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki başka bir firmaya satması dolayısıyla elde ettiği kazanç kurumlar vergisi matrahına dahil edilecektir.

              II-KATMA DEĞERVERGİSİ YÖNÜNDEN:

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun

            – 1/1 maddesinde, Türkiye de  ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            – 1/2 maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

            – 6/a maddesinde ise, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasının, işlemin Türkiye de yapılmasını ifade ettiği,

            hüküm altına alınmıştır.

             Buna göre, şirketiniz tarafından yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye ithal edilmeden, Türkiye’de yerleşik bir firmaya satılması işlemi, teslimin Türkiye’de gerçekleşmemesi nedeniyle KDV nin konusuna girmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışından Satın Alınan Malların Türkiye’ye İthal Edilmeden ,türkiye’de Yerleşik Firmaya Satılması İşleminin Kdv”ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

08.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1206

Son Yorumlananlar
Top
Menu