Kamu Yararına Çalışan Sosyal Yardım Derneğinin Yapı Kullanma İzin Harcı Muafiyeti Hk.

Kamu Yararına Çalışan Sosyal Yardım Derneğinin Yapı Kullanma İzin Harcı Muafiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kamu Yararına Çalışan Sosyal Yardım Derneğinin Yapı Kullanma İzin Harcı Muafiyeti Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğüne

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-6-51

27/06/2011

Konu

:

Yapı Kullanma İzni Harcı

            İlgide kayıtlı yazınız ile derneğinize yapı kullanma izni belgesi alınacağından bahisle, yapı kullanma izni harcından muaf olup olmadığınız hususunda  Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “imar ile  ilgili harçlar” başlıklı  80 inci maddesinin  (f) bendinde, imar mevzuatı gereğince yapı kullanma izni verilmesi işleminin yapı kullanma izni harcına tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise,

            “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.

            Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.”

            hükümleri yer almakta olup kamu yararına çalışan sosyal yardım dernekleri ile ilgili olarak bir istisna hükmüne yer verilmemiştir.

           Bu itibarla, Derneğinizin belediyeden yapı kullanma izni alırken 2464 sayılı Kanuna göre yapı kullanma izni harcını ödemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica  ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kamu Yararına Çalışan Sosyal Yardım Derneğinin Yapı Kullanma İzin Harcı Muafiyeti Hk.

27.06.2011

B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-6-51

Top
Menu