Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti Hk.

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

51421814-175-98811

27.10.2017

Konu

:

Elektrik ve havagazı tüketim vergilerinden istisna tutulup tutulmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Genel Müdürlüğünüzün, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34  ve 35 inci maddeleri gereğince alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinden, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin (a) fıkrası ve ek 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde muaf tutulup tutulamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 Bilindiği üzere, 2464 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin, elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi olduğu; 35 inci maddesinde de elektrik ve havagazı tüketenlerin, elektrik ve havagazı tüketim vergisini ödemekle mükellef olduğu ve 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna (Elektrik Piyasası Kanunu) göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşların, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

 Öte yandan, 2560 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) fıkrasında, “İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.”; ek 5 inci maddesinde de “Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.

 Buna göre, 2560 sayılı Kanuna tabi olan ve su üretimi ile dağıtım işlerini yapan Genel Müdürlüğünüzün anılan Kanunun 21 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan muafiyet hükmü uyarınca, 2464 sayılı Kanuna göre ilgili belediyece aranılan elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Muafiyeti Hk.

27.10.2017

51421814-175-98811

Top
Menu