Kdv Tevkifatı

Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

İVEDİ

 

Sayı

:

22202903-010.01[4250279710]-2

14.03.2017

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, özel bir firma ile imzalanan sözleşme gereği hastalar için uygulanan diş protez yapım işinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığına ilişkin görüşümüz istenilmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9. maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabii işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

 

Başkanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı bölümüne göre Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında; ” I/C-2.1.3.2.13 Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı bölümüne göre de KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare , kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasında sayılmayan diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırması gibi karinelerin göz önünde bulundurulacağı, bu hususların varlığının, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki işler dikkate alınarak tespit edileceği belirlenmiştir.

 

Buna göre, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve teknik şartnamelerin incelenmesinden, yüklenici firma elemanları için Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir yer tahsis edildiği, burada görevli yüklenici firma personelinin hekimler tarafından alınan ölçülerin modellerinin alçısı dökülerek hazırlanması, hazırlanan modellerin yüklenici firmaya ulaşmasını sağlamak ve yapılan işlerin hekimlere teslimini sağlamak gibi hizmetleri ifa ettiği ancak, asıl hizmetin yüklenici firmanın hastane dışında kendi laboratuvarında ve kendi araç gereçleriyle ifa edildiğinden, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında ifa edilen bir hizmetin bulunmadığı anlaşılmış olup bu hizmetin işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı  Merkezinin söz konusu hizmet alımı nedeniyle hesaplanan KDV yi, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca 5/10 oranında tevkifata tabi tutması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı

14.03.2017

B.07.4.DEF.0.29.10.00-010.01[4250279710]-2

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu