Kemik Ve Hamyağ Teslimlerinde 1/2 Oranında Kdv Tevkifatı Uygulanacağı Hk.

Kemik Ve Hamyağ Teslimlerinde 1/2 Oranında Kdv Tevkifatı Uygulanacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kemik Ve Hamyağ Teslimlerinde 1/2 Oranında Kdv Tevkifatı Uygulanacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/22-67

02/12/2010

Konu

:

KEMİK VE HAMYAĞ TESLİMLERİNDE KDV TEVKİEFATI

İlgide kayıtlı talep formunuz ile kemik ve ham yağ teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun (9/1) maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 108 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre, büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) tesliminde hesaplanan KDV 1/2 oranında tevkifata tabi tutulmaktadır.

110 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin gerçek usulde KDV mükelleflerinin yanı sıra 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara teslimlerinde de 12/7/2008 tarihinden itibaren 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki II sayılı listenin (A/1-b) sırasında “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar” ifadesine yer verilmiştir. Bu fasılda “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmış olup büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kemik ve yağları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Buna göre, firmanız tarafından büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (kemik, yağ, sakatat dahil) KDV mükelleflerine tesliminde 1/2 oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                        

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kemik Ve Hamyağ Teslimlerinde 1/2 Oranında Kdv Tevkifatı Uygulanacağı Hk.

02.12.2010

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/22-67

Top
Menu