Mesken Olarak Kullanılan Gayrimenkul Üzerindeki İntifa Hakkının Devri İşlemine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Mesken Olarak Kullanılan Gayrimenkul Üzerindeki İntifa Hakkının Devri İşlemine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mesken Olarak Kullanılan Gayrimenkul Üzerindeki İntifa Hakkının Devri İşlemine Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergsi Grup Müdürlüğü

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-151

02/06/2010

Konu

:

Mesken olarak kullanılan gayrimenkul üzerindeki intifa hakkının devri işlemine uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı yazınızda, … Tapu Sicil Müdürlüğünün … pafta … ada … parsel numarasında kayıtlı 180 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerindeki intifa hakkının, taşınmazın ¾ hissesinin mülkiyetine sahip olan kişiye ihale suretiyle devrinde uygulanması gereken KDV oranı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/3-d maddesiyle, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların vergiye tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Kararname eki listelerde yer almayan intifa hakkının satışı % 18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mesken Olarak Kullanılan Gayrimenkul Üzerindeki İntifa Hakkının Devri İşlemine Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

02.06.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-151

Top
Menu