Kreş Ve Anaokulu İşletmeciliği Faaliyeti Dolayısıyla Yüklenilen Kdv’lerin İade Olarak Alınıp Alınamayacağı.

Kreş Ve Anaokulu İşletmeciliği Faaliyeti Dolayısıyla Yüklenilen Kdv’lerin İade Olarak Alınıp Alınamayacağı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kreş Ve Anaokulu İşletmeciliği Faaliyeti Dolayısıyla Yüklenilen Kdv'lerin İade Olarak Alınıp Alınamayacağı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-97162

24/11/2015

Konu

:

Kreş ve Anaokulu İşletmeciliği faaliyeti dolayısıyla   yüklenilen KDV’lerin iade olarak alınıp alınamayacağı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kreş ve anaokulunda %8 katma değer vergisi (KDV) oranı uygulanarak verdiğiniz hizmete ilişkin bazı yüklenimlerinizin %18 oranında KDV ye tabi olması sebebiyle devreden KDV tutarının sürekli arttığı belirtilerek söz konusu tutarın iade alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -29/2 nci maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamının, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği, şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödeneceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edileceği

             hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vegiye tabi işlemler için  %18 olarak tespit edilmiştir.

           

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/15) inci sırasında ” Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler, “ yer almaktadır.

        

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünde, ” 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim  yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir.” ifadesi yer almaktadır.

         Buna göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre aldığınız izin belgesi kapsamında verdiğiniz hizmetler %8 oranında KDV ye tabi olup, bu hizmetler nedeniyle yüklendiğiniz ve indirim yoluyla telafi edemediğiniz KDV nin, 3065 sayılı KDV Kanununun 29/2 nci maddesi çerçevesinde iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kreş Ve Anaokulu İşletmeciliği Faaliyeti Dolayısıyla Yüklenilen Kdv’lerin İade Olarak Alınıp Alınamayacağı.

24.11.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-97162

Top
Menu