Tgtc’nin “5105.39.00.00.19 Diğerleri” Gtıp Numarasında Yer Alan “deve Yünü” İthal Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Tgtc’nin “5105.39.00.00.19 Diğerleri” Gtıp Numarasında Yer Alan “deve Yünü” İthal Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları KDV – ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.848837

24.09.2018

Konu

:

TGTC’nin “5105.39.00.00.19 Diğerleri” GTIP numarasında yer alan “deve yünü” ithal ve tesliminde KDV oranı

İlgi

:

20/03/2018 tarihli ve 935913 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “5105.39.00.00.19 Diğerleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen deve yünü ticari isimli eşyanın ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar eki (II) sayılı listenin B/1 inci sırasında, “Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,” ibaresine yer verilmiştir.

TGTC’nin 51 inci faslında “Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat” düzenlenmiş ve bu fasla ait 51.05 tarife pozisyonunda, “Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) (yığın halinde taranmış yün dahil)” tanımlanmıştır.

Buna göre, TGTC’nin “5105.39.00.00.19 Diğerleri” GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “deve yünü” ticari isimli eşyanın sözü edilen Karara ekli (II) sayılı listenin B/1 inci sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tgtc’nin “5105.39.00.00.19 Diğerleri” Gtıp Numarasında Yer Alan “deve Yünü” İthal Ve Tesliminde Kdv Oranı Hk.

24.09.2018

39044742-130[Özelge]-E.848837

Top
Menu