İnternet Üzerinden Yapılan Mevzuat Abonelikleri Ve Tercüme Faaliyetlerinde Kdv Oranı Hk.

İnternet Üzerinden Yapılan Mevzuat Abonelikleri Ve Tercüme Faaliyetlerinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[28-2013/64]-978

14/10/2014

Konu

:

İnternet üzerinden yapılan mevzuat abonelikleri ve tercüme faaliyetlerinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, akıllı gümrük vergisi hesaplama sistemi internet aboneliği, gümrük mevzuatı internetten takip aboneliği ve internette muhtelif tebliğlerin İngilizce tercümeleri hizmetlerini ifa ettiğiniz belirtilerek bu hizmetlerde uygulanacak KDV oranları hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesine göre; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanunu’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi diğer teslim ve hizmetler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Diğer taraftan, 01/12/2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 sayılı B.K.K. eki Kararın 2’nci maddesi ile katma değer vergisi oranlarını düzenleyen 2007/13033 sayılı B.K.K. eki (II) sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 14’üncü sırasına “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1’inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiştir.

            Buna göre, özelge talep formunuzda bahsedilen akıllı gümrük vergisi hesaplama sistemi, gümrük mevzuatı internetten takip aboneliği ve muhtelif tebliğlerin İngilizce tercüme hizmetleri KDV oranı ile ilgili II sayılı listenin B/14’üncü sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İnternet Üzerinden Yapılan Mevzuat Abonelikleri Ve Tercüme Faaliyetlerinde Kdv Oranı Hk.

14.10.2014

84974990-130[28-2013/64]-978

Top
Menu