İhracattan Doğan İade Alacağının Öncelikle Mükellefin İthalde Alınanlar Dışındaki Vergi Borçlarına Mahsup Edileceği; Artan Bir Miktar Olursa Mükellefin İsteğine Bağlı Olarak; Kendisinin, Ortaklarının Veya Mal Ya Da Hizmet Satın Aldığı Mükelleflerin İthald

İhracattan Doğan İade Alacağının Öncelikle Mükellefin İthalde Alınanlar Dışındaki Vergi Borçlarına Mahsup Edileceği; Artan Bir Miktar Olursa Mükellefin İsteğine Bağlı Olarak; Kendisinin, Ortaklarının Veya Mal Ya Da Hizmet Satın Aldığı Mükelleflerin İthald
 

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.57/5711-357

KONU:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

……………. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

           

İliniz Merkez Vergi Dairesi mükelleflerinden ……………………………….. tarafından Bakanlığımıza verilen 22.7.2003 tarihli dilekçede; Şirketlerinin ihracattan doğan katma değer vergisi alacağının bulunduğu, söz konusu alacağın, vergi ve SSK prim borçlarına mahsubunun talep edildiği, ancak vergi dairesi tarafından vadesi  08.8.2003 tarihi olan harç ödemesi nedeniyle, SSK prim borcuna mahsup talebinin yerine getirilmediği bildirilmiştir..

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanununun 23 üncü maddesinde, “Tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme alacakları, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle; muaccel hale gelmiş amme alacaklarının güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Eğer reddi gereken amme alacağı nedeniyle istihkak sahibinin vergi idaresine muacceliyet kazanmış başka borcu varsa; iadesi gereken amme alacağının, bu borca mahsup edilmek suretiyle kayden iadesi kabul edilmiştir.

84 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, iade alacağının öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edileceği; artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup yapılacağı belirtilmektedir.

Mükellef Firma tarafından Karaman İcra Tetkik Hakimliğine açılan ihaleyi iptal davasından vazgeçilmesi nedeniyle, firmaya 486 milyar TL harç kesilmiş ve bu borcun 08.08.2003 tarihine kadar ödenmesi istenmiştir. Dolayısıyla harç borcu, bu tarihte muaccel hale gelecektir.

…………………..’nin Nisan/2003 dönemi ihraç kayıtlı satışından doğan katma değer vergisi iade alacağının Haziran/2003 vergi ve SSK prim borçlarına mahsup talebinin yapıldığı tarihte, mükellefin Karaman Vergi Dairesine muaccel hale gelmiş Haziran/2003 dönem vergi borcunun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, adı geçen mükellefin Nisan/2003 dönemi ihraç kayıtlı satışından doğan katma değer vergisi iade alacağının,

– öncelikle mahsup talebinin yapıldığı tarihteki vergi borçlarına,

– geriye kalan tutarın Haziran/2003 SSK prim borçlarına,

– bu mahsuplardan geriye kalan tutar varsa bu tutarın da 08.08.2003 tarihinde muaccel hale gelen            harç borcuna

mahsup edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile yukarıdaki açıklamaların, Bakanlığa verdiği  dilekçesine cevaben adı geçen mükellefe de bildirilmesini rica ederim.

                                                                                                                                  Bakan a.

Özelge:İhracattan Doğan İade Alacağının Öncelikle Mükellefin İthalde Alınanlar Dışındaki Vergi Borçlarına Mahsup Edileceği; Artan Bir Miktar Olursa Mükellefin İsteğine Bağlı Olarak; Kendisinin, Ortaklarının Veya Mal Ya Da Hizmet Satın Aldığı Mükelleflerin İthald

04.11.2003

B.07.0.GEL.0.57/5711-357 / 47408

Son Yorumlananlar
Top
Menu