Birliğin Canlı Hayvan Satın Alıp Bunları Üyelerine Dağıtmasında Kdv Oranı Hk.

Birliğin Canlı Hayvan Satın Alıp Bunları Üyelerine Dağıtmasında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2011-10-19

12/07/2011

Konu

:

Birliğin canlı hayvan satın alıp bunları üyelerine dağıtmasında KDV Oranı

            İlgide kayıtlı yazınızda, 4631 sayılı Kanun Kapsamında faaliyet gösteren Birliğinizin kuruluş amacının ana sözleşme gereği Birlik üyelerine hizmet yapmak, tarımı yaymak, hayvancılığı ıslah ve teşvik etmek olduğu, 2010 yılı içerisinde ülkemizde et fiyatlarının aşırı artması nedeniyle Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Birliklere kendi üyelerine teslim edilmek üzere en az 20 baş ve üzeri hayvan ithalatının yapılmasının uygun görüldüğü, Birliğinizce söz konusu hayvanların ithali konusunda tedarikçi bir firma ile anlaşılacağı belirtilerek, tedarikçi firma tarafından Birliğinize % 1 oranında katma değer vergisi (KDV) hesaplanarak teslim edilecek hayvanların üyelerinize en az beş yıl süreyle ıslah edilmek üzere tesliminde KDV Kanununun 17/1-a maddesi gereğince istisna uygulanıp uygulanmayacağı, istisna uygulanmayacaksa KDV oranının %  1 mi yoksa % 8 mi olacağı sorulmaktadır.

             3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergini konusunu teşkil ettiği; 17/1-a maddesinde ise genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler,döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

             KDV Kanununun 17/1-a maddesinde ifade edilen tarımı yaymak, ıslah ve teşvik amacı, toprak analizleri; tarla denemeleri; zirai araştırmaların yapılması; hububat sebze ve meyve üzerine yapılan araştırma, inceleme ve ıslah çalışması; zirai mahsullerin muayene edilmesi, fumigasyona tabi tutulması; damızlık tohum ve hayvan yetiştirilmesi; orman yollarının yapılması; damızlık hayvan, damızlık fide, fidan, bağ çubuğu, tohum ve faydalı böcekler gibi teslim ve hizmetleri kapsamaktadır.

            Buna göre, Birliğiniz tarafından verilecek  damızlık hayvan yetiştirilmesi hizmetileri ile damızlık hayvan teslimleri KDV den müstesnadır.

            Ancak, ilgide kayıtlı talep formunuzdan söz konusu hayvanların damızlık hayvan olmadığı anlaşıldığından, Birliğinizce yapılacak küçük ve büyükbaş hayvan teslimlerinin KDV Kanununun 17/1-a maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Öte yandan vergiye tabi işlemlere uygulanacak KDV oranları aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle, Kararname eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) toptan teslimlerinde %1, perakende teslimlerinde ise %8 olarak belirlenmiş; söz konusu Kararnamenin 1/4 maddesinde de, “Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” ifadesine yer verilmiştir.

            Bu itibarla; ithalatçı firma tarafından gerçek usulde KDV mükellefi olan Birliğinize yapılacak küçük ve büyükbaş hayvan teslimleriyle  bu hayvanların Birliğinizce KDV mükellefi olan üyelerinize tesliminde % 1; KDV mükellefi olmayan  üyelerinize tesliminde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Birliğin Canlı Hayvan Satın Alıp Bunları Üyelerine Dağıtmasında Kdv Oranı Hk.

12.07.2011

B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2011-10-19

Son Yorumlananlar
Top
Menu