İhracattan Doğan Kdv İade Alacağının 3. Kişilerin Borçlarına Mahsup Edilip Edilemeyeceği Hk.

İhracattan Doğan Kdv İade Alacağının 3. Kişilerin Borçlarına Mahsup Edilip Edilemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İhracattan Doğan Kdv İade Alacağının 3. Kişilerin Borçlarına Mahsup Edilip Edilemeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-35-02-285

13/05/2014

Konu

:

İhracattan doğan KDV iade alacağının 3. kişilerin borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihracat teslimlerinden doğan KDV iade alacaklarınızın üçüncü şahısların borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV den istisna tutulmuş olup, Kanunun 32 nci maddesi uyarınca da söz konusu işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV, mükelleflere iade edilebilmektedir.

            Öte yandan 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1) bölümünde, KDV iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, SSK prim borçlarına mahsubu taleplerinin miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği, (I/1.1.4) bölümünde ise, iade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının kendilerine, ortaklarına veya mal ya da hizmet satın aldıkları kişilere nakden iadesini talep ederlerse bu Tebliğin (I/1.2.), (I/1.3.) ve (I/2.) bölümlerindeki açıklamalara göre işlem yapılacağı, mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde, alacağın temlikine ilişkin bu talebin yazılı şekilde yapılması ve yazıda alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğinin belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

            Bu çerçevede, KDV iade alacaklarına ilişkin temlik talepleri, mükelleflerin nakden iade edilebilir aşamaya gelmiş iade alacakları üzerinde hüküm ifade etmektedir. Dolayısıyla, firmanızın ihracat teslimlerinden doğan nakden iade edilebilir aşamaya gelmiş KDV iade alacaklarının, kendi borcunuz olmaması kaydıyla 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1.4) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde nakden iadesi amacıyla veya üçüncü kişilerin (mal ya da hizmet satın alınan kişilerin) vergi ve SSK borçlarına mahsubu amacıyla temliki mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İhracattan Doğan Kdv İade Alacağının 3. Kişilerin Borçlarına Mahsup Edilip Edilemeyeceği Hk.

13.05.2014

21152195-35-02-285

Top
Menu