Kızılay Derneğine Yapılan Su Teslimi Ve Tıbbi Atık Hizmetlerinde Kdv

Kızılay Derneğine Yapılan Su Teslimi Ve Tıbbi Atık Hizmetlerinde Kdv

T.C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

19174029-010-2

24.02.2017

Konu

:

Kızılay Derneğine yapılan su teslimi ve tıbbi atık hizmetlerinde KDV

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belediyeniz tarafından Türkiye Kızılay Derneğine yapılan su teslimi ve tıbbi atık hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/h maddesinde, Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetlerin vergiden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 13/h maddesindeki istisna hükmünün uygulamasına ilişkin olarak 11.2.2016 tarih ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğ ile değişik KDV Genel Uygulama Tebliğinin “10. Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna” başlıklı bölümünün “10.1. Kapsam” başlıklı ayrımında;

“…

Türkiye Kızılay Derneğinin, söz konusu istisna hükmünde belirtilen faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları, idari bina, tesis ve teçhizatının temini, inşası, kurulması ve iletilmesine yönelik mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım, onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, elektrik, su, doğalgaz giderleri için de istisna uygulanmaz. Öte yandan, her türlü büro malzemesi ve kırtasiye alımları, istisna hükmünde belirtilen faaliyetler ile doğrudan ilgili olmayan yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri alımları ile hizmet teminleri istisna kapsamında yer almamaktadır.

…” açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, KDV Kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetki kullanılarak çıkarılan 2004/8127 sayılı Kararnameyle belirlenmiş asgari tutarın (KDV hariç 100 TL olarak) bu istisnanın uygulanmasında dikkate alınacağı da tabiidir. Dolayısıyla, istisna kapsamına giren işlem dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.

Bu itibarla, Belediyeniz tarafından Türkiye Kızılay Derneğine söz konusu istisna hükmünde belirtilen faaliyetlerinin yerine getirilmesine ilişkin yapılan su teslimi ve tıbbi atık hizmetleri asgari tutarın da dikkate alınması suretiyle katma değer vergisinden istisna olup, bu faaliyetlerinin icrası dışında idari faaliyetleri ile ilgili yaptığınız su teslimi ve tıbbi atık hizmetleri ise katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kızılay Derneğine Yapılan Su Teslimi Ve Tıbbi Atık Hizmetlerinde Kdv

24.02.2017

B.07.4.DEF.0.39.10.00-010-2

Top
Menu