Kooperatife Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.

Kooperatife Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-4-14

30/11/2011

Konu

:

Kooperatife alınacak Malzemelerin KDV Oranı

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; kooperatifinize ait bina inşaatında kullanılmak üzere alacağınız, çimento, demir, kereste, kum, sac, hazır beton alımları, alt yapı işleri (yol, su, kanalizasyon, kuyu açma gibi) duvar örülmesi, sıva, boya, badana yapılması, cam takılması, bilumum doğrama işleri (demir doğrama işleri dahil), parke döşenmesi, mutfak dolap ve tezgahlarının yapılması, çevre düzeni işleri, elektrik işleri, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer, karo ve fayans işleri, kooperatife ait arazi dahilinde kalan ara yolların betonlanması, saha tanzim faaliyetleri, pis su arıtma tesisi, televizyon anteni, merkezi kolektif uydu anten sistemi, güneş enerji ısıtma sistemi, su basmanı, temel kazma-düzeltme, yol açıp çakıl serme, asansör imalat ve montaj işi, malzeme hariç işçilik, spor eğlence tesisleri, otopark, tüm sahanın yeşillendirilmesi, doğalgaz sayaç kabini, enerji nakil hattı, derin kuyu su sondajı, dalgıç kuyu pompası, hidrofor montajı, jeneratör montajı vb. malzemelerin alımında hangi oranda KDV uygulanacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir.

            29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak “konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri” ise 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV’ye tabidir. Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara 49, 66 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri  ile 5 ve 56 No.lu KDV Sirkülerlerinde yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;

            – Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

            – İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

            – Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması

            şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

            İşin konut yapı kooperatifine yapılmış olması hususuna ilişkin şartın gerçekleşip gerçekleşmediği, yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olmasına (bir başka deyişle, ruhsatın “yapı sahibi” bölümünde yalnızca konut yapı kooperatifinin adına yer verilmiş olmasına) göre belirlenecektir.

            Yapı ruhsatının “yapı sahibi” bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatiflerine verilecek inşaat taahhüt işleri, bu bölümde başkaca bir gerçek ya da tüzel kişinin adına yer verilmemiş olmak ve yukarıda sayılan diğer şartları taşımak kaydıyla istisna veya indirimli oran uygulamasından yararlanacaktır.

            Yapı ruhsatının “yapı sahibi” bölümünde adı bulunmamasına rağmen “yapı müteahhidi” bölümünde adı yer alan bir konut yapı kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde ise “işin konut yapı kooperatifine yapılmış olması” hususuna yönelik şart gerçekleşmediğinden istisna ya da indirimli oran uygulanmayacaktır.

            Diğer yandan, kat karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim (birincisi arsa sahibinin müteahhide arsa teslimi, ikincisi müteahhidin arsa sahibine konut teslimi) söz konusudur. Dolayısıyla, kat karşılığı inşaat işlerinde konut yapı kooperatiflerine ifa edilen bir inşaat taahhüt işinden söz edilemez. Örneğin, yapı ruhsatında adı “yapı sahibi” bölümünde yer alan bir konut yapı kooperatifinin, adı “yapımüteahhidi” bölümünde yer alan bir konut yapı kooperatifi ile kat karşılığı sözleşme yapması durumunda yapı sahibi kooperatife konut teslimi söz konusu olduğundan istisna ya da indirimli oran uygulamasından söz edilemeyecektir. Bina inşaat ruhsatının “yapı müteahhidi” bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatifine bu kapsamda ifa edilen inşaat taahhüt işleri ise, işin sahibi söz konusu konut yapı kooperatifi olmadığından ve dolayısıyla  “işin konut yapı kooperatifine yapılmış olması”na yönelik şart gerçekleşmediğinden genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi  tutulacaktır.

            Buna göre, yukarıda açıklanan şartların sağlanması kaydıyla, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatının 29/7/1998 tarihinden önce alınmış olması halinde KDV den istisna tutulacak, bina inşaat ruhsatı bu tarihten sonra alınmışsa %1 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Öte yandan, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 49 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.c) bölümünde;  konut yapı kooperatiflerinin emanet usulüyle inşaat işi yaptırmaları halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı, bunun dışında inşatta kullanılmak üzere piyasadan satın alınan mal ve hizmetlerin ise genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi tutulacağı açıklanmıştır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde;

            1- İnşaat yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmediği durumlarda, söz konusu kooperatiflere verilecek inşaat taahhüt işlerinde istisna ya da indirimli oranda KDV uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            2- İnşaat yapı ruhsatı münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlense dahi konu ile ilgili KDV mevzuatında inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmeyen işlemler, söz konusu işlemler için belirlenen oranlarda KDV ye tabi tutulacaktır.

            3- Emanet usulüyle inşaat işi yaptırılması halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut  yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetlerinde istisna veya indirimli oran uygulanacak, bunun dışında inşatta kullanılmak üzere piyasadan satın alınan mal ve hizmetler ise genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kooperatife Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.

30.11.2011

B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-4-14

Top
Menu