Konkasör Makinasının Kiralanmasında Kdv Tevkifatı Hk.

Konkasör Makinasının Kiralanmasında Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

13334133-KDV-03-16

27/05/2014

Konu

:

Konkasör makinasının kiralanmasında KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … ile imzalanan Konkasör Makinesi  Kiralama  Sözleşmesine istinaden düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun,

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            – 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

            – 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettiği birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu,

            – 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinde sorumlu tutma yetkisine sahip olduğu,

            hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.3) ‘‘KİRALAMA İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünde, KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinde KDV beyanına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

            Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, … ait  konkasör makinasının kiralanmasına karşılık ödenen bedel ilgili şirketin kurum kazancına dahil edilerek beyan edileceğinden,  kiralama işlemine ait KDV nin … .  tarafından mükellef sıfatıyla ve 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat uygulamakla sorumlu tutulanlar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

            Buna göre, söz konusu kiralama işlemi kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasında  yer almadığından bu işleme ait bedel kısmi KDV tevkifatına da tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Konkasör Makinasının Kiralanmasında Kdv Tevkifatı Hk.

27.05.2014

13334133-KDV-03-16

Son Yorumlananlar
Top
Menu