Kooperatiflerin Üyelerine Yapacağı İşyeri Teslimlerinin Kdv Den İstisna Olup Olmadığı.

Kooperatiflerin Üyelerine Yapacağı İşyeri Teslimlerinin Kdv Den İstisna Olup Olmadığı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kooperatiflerin Üyelerine Yapacağı İşyeri Teslimlerinin Kdv Den İstisna Olup Olmadığı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-130[17-2014/2330]-133

26/11/2014

Konu

:

Kooperatiflerin Üyelerine Yapacağı İşyeri Teslimlerinin KDV den İstisna Olup Olmadığı.

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 21/08/2013 tarihinde kurulan toplu işyeri kooperatifinizin belediyece küçük sanayi bölgesi olarak tayin edilen bölgeden arsa aldığı, üyelerinize işyeri yapmak amacıyla işe başladığı, üyelerinize yapacağınız işyeri tesliminin KDV Kanununun 17/4-k maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunun “Sosyal ve Askerî Amaçlı istisnalarla Diğer istisnalar” başlıklı 17/4-k maddesinde; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi işletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır.

            Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.

            Buna göre; ortakların işyeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kooperatifiniz tarafından yapılacak arsa ve işyeri teslimleri, KDV Kanununun 17/4-k maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisnadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kooperatiflerin Üyelerine Yapacağı İşyeri Teslimlerinin Kdv Den İstisna Olup Olmadığı.

26.11.2014

37009108-130[17-2014/2330]-133

Top
Menu