Kredi Kartı İle Yapılan Satışların Kdv Beyannamesinde Gösterilmesi Hk.

Kredi Kartı İle Yapılan Satışların Kdv Beyannamesinde Gösterilmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-312

19/04/2011

Konu

:

Kredi kartı ile yapılan satışların KDV beyannamesinde gösterilmesi

İlgide kayıtlı dilekçenizde; KDV ye tabi işlemlerinizin beyan edildiği 1 No.lu KDV beyannamesinin 45 inci satırında (e-beyannamenin “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri” satırı) mal iadeleri ya da işlemden vazgeçilmesi nedeniyle iptal edilen kredi kartlı satışlar düşüldükten sonra kalan net tutarın beyan edildiği ancak bankaların iptal edilen satışları dikkate almaksızın net tutar yerine brüt satış tutarlarını bildirdikleri belirtilerek, her ay sorun yaşanmasına sebebiyet veren bu konuya ilişkin görüş talebinde bulunulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 42 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca şekil ve muhteviyatı belirlenen 1 No.lu KDV beyannamesinde beyannameye eklenecek belgeler sayılmış, beyannamenin 45 inci satırına “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri”nin yazılacağı açıklanmıştır.

KDV beyannamesinin 45 no.lu satırında kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel ile ilgili istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir.

Bu satırda yer alan tutarların beyannamenin 6 ncı satırındaki teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilâtların, üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından “izah” gerekçesi olarak belirtilebilecektir.

Öte yandan, Aralık/2004 vergilendirme döneminden itibaren kullanılacak olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) KDV beyannamesi yeniden düzenlenmiş olup, beyannamenin düzenlenmesi ile ilgili açıklamalara 24 Seri No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

Buna göre; KDV beyannamesinin “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri” başlıklı 45 inci satırına, müşterilerinize o ay içerisinde yapılan satışlardan kredi kartı ile tahsil edilen tutar ile daha önceki dönemlerde yapılan işlemlerle ilgili olarak bu dönemde kredi kartı ile tahsil edilen tutarların yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, pos cihazı kullanılmak suretiyle yapılan satışlara ait bankalar tarafından aylık dönemler itibariyle gönderilen listeler ile KDV beyannamelerinin karşılaştırılmasında, 45 inci satırda beyan edilen rakamlarda bir uyumsuzluk olduğunun tespit edilmesi halinde, bu uyumsuzluğun mal iadeleri ya da iptal edilen satışlardan kaynaklandığı yönünde bir izahta bulunulması ve bu izahatın Vergi Usul Kanununun3 üncü maddesine göre ispatı mümkündür.

Ancak, bununla ilgili olarak vergi dairesi tarafından istenilen izahatın yeterli görülmemesi halinde hakkınızda gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                      ………………..

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kredi Kartı İle Yapılan Satışların Kdv Beyannamesinde Gösterilmesi Hk.

19.04.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-312

Son Yorumlananlar
Top
Menu