Mahkeme Kararına Göre Ödenen Hizmet Bedeli Ve Yasal Faizin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

Mahkeme Kararına Göre Ödenen Hizmet Bedeli Ve Yasal Faizin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.29-793

07/04/2014

Konu

:

Mahkeme kararına göre ödenen hizmet bedeli ve yasal faizin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 2008 yılında sözleşme karşılığı Şirketinizin aktifinde kayıtlı gayrimenkulün çatısının yapımı için bir yapımcı firma ile 663.726,40 TL ye anlaştığınız, 2008 yılında 535.000,00 TL sini ödediğiniz, yapımcı firmanın sözleşme şartlarına uygun şekilde işi yapmaması ve öngörülen süre içerisinde tamamlayıp teslim etmemesi üzerine yapımcı firmanın 2009 yılında düzenlediği hizmet faturasını yasal kayıtlarınıza almadan iade ettiğiniz, yapımcı firmanın konuyu mahkemeye taşıdığı ve 2012 yılında neticelenen davayı Şirketinizin kaybettiği, Mahkeme kararı gereği kalan 128.726,40 TL hizmet bedeli ve yasal faizlerini ödediğiniz belirtilerek, 2009 yılında yapımcı firma tarafından düzenlenen faturanın gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile faturada yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımızın görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Mahkeme kararına istinaden ödenen yasal faize isabet eden kısım ise Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine göre kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.”

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların, (7) numaralı bendinde ise; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceğine dair hükümlere yer verilmiştir.

            Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin hukuken tekemmül etmesinin yanı sıra, işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun belirlenmiş olması gereklidir. Bu esas dikkate alındığında, vergi kanunlarında özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, gelir veya giderin mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk ettiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

            Buna göre, şirketinizin taşınmazının çatısının onarımı ile ilgili olarak hizmeti veren firmanın işi sözleşme şartlarına uygun şekilde yapmaması ve öngörülen sürede tamamlayamaması nedeniyle 2009 yılında tarafınıza düzenlenen, ancak, kayıtlarınıza alınmayan ve ödenmeyen hizmet faturası bedelinin, 2012 yılında verilen mahkeme kararına istinaden ödenmesi nedeniyle, bu dönemde taşınmazın maliyet bedeline eklenmesi ve amortisman ayrılmak suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının(7) numaralı bendine göre gider olarak dikkate alınması mümkündür.

             KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

              3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükmüne yer verilmiş; 10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği belirtilmektedir.

             KDV Kanununun;

           29/1 maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri,

            29/3 maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            hükümleri yer almaktadır.

             Bu hükümler uyarınca, Şirketinize 2009 yılında ifa edilen hizmete ilişkin olarak düzenlenen, ancak sözleşme şartlarına uygun ve süresi içerisinde teslim edilmediği gerekçesiyle kayıtlarınıza alınmayan faturadaki katma değer vergisinin, 2012 yılında aleyhinize sonuçlanan yargı kararına istinaden indirim hesaplarına alınması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mahkeme Kararına Göre Ödenen Hizmet Bedeli Ve Yasal Faizin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

07.04.2014

39044742-KDV.29-793

Top
Menu