Mahkeme Kararıyla Ayrılan Eşe Bırakılan Ticari Emtianın Kdv Mevzuatı Karşısındaki Durumu Hk.

Mahkeme Kararıyla Ayrılan Eşe Bırakılan Ticari Emtianın Kdv Mevzuatı Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-02/-698

06/09/2011

Konu

:

Mahkeme kararıyla ayrılan eşe bırakılan ticari emtianın KDV mevzuatı karşısındaki durumu.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kayıtlarınızda ticari emtia olarak görülen gayrimenkullerin bir kısmının Ankara 9. Aile Mahkemesinin kararıyla boşandığınız eşiniz adına tapuda devredilmesinin katma değer vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            – 2/1 inci maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

            – 3/a maddesinde, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayıldığı, 

             – 10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın malın teslimi veya hizmeti yapılması ile meydana geldiği,

            – 20 inci maddesinde, katma değer vergisi matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            – 27 inci maddesinde bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli olduğu, 

            hüküm altına alınmıştır.

           Bu hükümlere göre, defter kayıtlarınızda ticari emtia olarak görülen gayrimenkullerin bir kısmının Mahkeme kararıyla ayrıldığınız kişiye verilmesi için işletmeden çekilmesi  işlemi KDV ye tabi olup,  söz konusu  gayrimenkullerin emsal bedeli üzerinden hesaplanacak verginin Kanunun genel hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, belirtilen çerçevede işletmeden çekilen gayrimenkullerin Mahkeme kararıyla ayrıldığınız eşinize  tapuda devredilmesi işlemi ise  verginin konusuna girmediğinden katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mahkeme Kararıyla Ayrılan Eşe Bırakılan Ticari Emtianın Kdv Mevzuatı Karşısındaki Durumu Hk.

06.09.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-02/-698

Son Yorumlananlar
Top
Menu