Tarımsal Kredi Kooperatifi Tarafından Yaptırılan Ahırların Üyelerine Tesliminde Kdv Hk.

Tarımsal Kredi Kooperatifi Tarafından Yaptırılan Ahırların Üyelerine Tesliminde Kdv Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.213-104

05/03/2012

Konu

:

Tarımsal kredi kooperatifi tarafından yaptırılan ahırların üyelerine tesliminde KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … tarafından hayvancılık bölgesi ilan edilen bölgede mülkiyeti kooperatifiniz adına olan arsalara üyeleriniz için büyükbaş hayvan ahırı yapmak istediğinizden bahisle, yaptıracağınız  ahırlar için yüklenici firmaya Katma Değer Vergisi (KDV) ödenip ödenmeyeceği ile inşaa edilen ahırların üyelerinize tesliminin KDV Kanununun 17/1-a ve 17/4-h maddeleri uyarınca vergiden istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            Aynı Kanunun 17/1-a maddesinde tarımsal amaçlı kooperatiflerin tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir. Madde hükmünde ifade edilen tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek; toprak analizleri ve zirai araştırmaların yapılması, zirai mahsullerin muayene edilmesi, orman yollarının yapılması, fide, fidan, tohum teslimleri v.b. yanında “damızlık hayvan yetiştirilmesi” gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

            Kanunun 17/4-h maddesinde ise ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

           Buna göre, Kooperatifiniz adına kayıtlı arsa üzerine yaptıracağınız ahırlar için yüklenici firmaya yapacağınız ödemeler genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.

           Öte yandan, söz konusu ahırların üyelerinize tesliminin, KDV Kanununun 17/1-a ve 17/4-h maddelerinde yer alan istisna hükümleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Tarımsal Kredi Kooperatifi Tarafından Yaptırılan Ahırların Üyelerine Tesliminde Kdv Hk.

05.03.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.213-104

Top
Menu