Teslimi Kdv Kanununun 13/a Maddesi Gereğince Vergiden İstisna Edilen Malların İthalinde İstisna Uygulaması

Teslimi Kdv Kanununun 13/a Maddesi Gereğince Vergiden İstisna Edilen Malların İthalinde İstisna Uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

41931384-130[16-2015-33]-53

09.11.2016

Konu

:

Teslimi KDV Kanununun 13/a maddesi gereğince vergiden istisna edilen malların ithalinde istisna uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, “Demiryolu ve tramvay lokomotif veya vagonlarının parçalarının imalatı” işi ile iştigal ettiğiniz, ..A.Ş. (..) firmasına yapmış olduğunuz teslimlere ait faturaları 3065 sayılı KDV Kanununun (13/a) maddesi gereğince KDV’den istisna olarak düzenlediğiniz belirtilerek buna göre aynı Kanunun ithalat istisnası başlıklı (16/1-a) maddesi kapsamında yalnızca 3065 sayılı KDV Kanununun (13/a) maddesi gereğince yapılacak teslimlere ilişkin imalatta kullandığınız ürünlerin ithalinde KDV istisnasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun; (1/1) inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, (1/2) nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV’ye tabi olduğu, hüküm altına alınmıştır.

           

            Aynı Kanunun,

        – (13/a) maddesinde;  faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin,

            – (16/1-a) maddesinde de; bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin

            KDV’den istisna olduğu, hüküm altına alınmıştır.

            Konu hakkında, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) bölümünün “1.3.2.2. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler” başlıklı kısmında;

            “Söz konusu araç ve tesisleri, aldıkları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenlerin bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanır.

            Araç ve tesisleri sipariş alarak imal ve inşa işini fiilen yapmak isteyen mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.

            Bu mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6C)

            Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

            …

            Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

            açıklamaları yer almaktadır.

           

            … Kamu İktisadi Kuruluşu, …’nin bağlı ortağı, bu iş nedeniyle …’nin yüklenicisi durumunda olduğu anlaşılmaktadır.

            Bu itibarla, firmanızca …’nin yüklenicisi durumunda bulunan …’a yapılan teslimler, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/a) maddesi gereğince KDV’den istisna olup, bu teslimlere ilişkin mal ve hizmetlerin … tarafından ithalatı da 3065 sayılı KDV Kanununun (16/1-a) maddesi gereğince KDV’den istisnadır. Ancak, …’a istisna kapsamında teslim edilecek malların imalinde kullanılacak ürünlerin firmanız tarafından ithali, istisna kapsamında yer almadığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teslimi Kdv Kanununun 13/a Maddesi Gereğince Vergiden İstisna Edilen Malların İthalinde İstisna Uygulaması

09.11.2016

B.07.1.GİB.4.54.15.01-130[16-2015-33]-53

Top
Menu