Üniversite Tarafından Kiraya Verilen Kantin İşletmesi İçin Kdv Hesaplaması.

Üniversite Tarafından Kiraya Verilen Kantin İşletmesi İçin Kdv Hesaplaması.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üniversite Tarafından Kiraya Verilen Kantin İşletmesi İçin Kdv Hesaplaması.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[17-2015/20-1260]-123

27.07.2016

Konu

:

Üniversite tarafından kiraya verilen kantin işletmesi için KDV hesaplaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …Üniversitesi Fen Fakültesi binası bodrum katının 403,89 m² lik kısmının kantin işletmek amacı ile 3 yıl için kiralandığı, kira bedelinin 16.11.2015-16.11.2016 tarihleri arasındaki bir yıllık tutarının 105.100,00-TL olduğu, söz konusu kira bedelinin  dört eşit taksitte (1 inci taksit sözleşmeden önce, 2 nci taksit 16.03.2016, 3 üncü taksit 16.05.2016, 4 üncü taksit ise 16.08.2016 tarihlerinde) Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine ödeneceğinden bahisle, söz konusu kiralama işleminin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı ve kiralama sözleşmesinde KDV nin dahil ya da hariç olduğu yönünde herhangi bir ibare bulunmadığından, iç yüzde oranı yöntemiyle hesaplanıp hesaplanmayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,

– 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

-10 uncu maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla, (b) bendinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendinde, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde ise, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile meydana geldiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.3.) bölümünde,

“…

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların Tebliğin bu bölümü kapsamındaki kiralama işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat uygulanmayacaktır. Bu durumda, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar kiraya verme işlemleri dışında KDV’ye tabi işlemleri bulunmamaları kaydıyla, 1 No.lu KDV Beyannamesini sadece kiralama işleminin gerçekleştiği dönemler için verirler…”

açıklaması yer almaktadır.

Aynı Tebliğin (I/Ç-1) bölümünde,

“…

Birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmaz. Öte yandan, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetlerde, takvim yılının aylık dönemlerinden oluşan vergilendirme dönemleri itibarıyla KDV’nin hesaplanması ve verilecek hizmetlere ilişkin faturanın aylık ödeme tutarı belirtilerek tanzim edilmesi gerekmektedir. Belli bir vergilendirme döneminde beyan edilecek KDV matrahının ise toplam hizmet bedelinin, hizmetin ifa edileceği aylık sürelere bölünmesi suretiyle tespiti mümkün bulunmaktadır.

…”

açıklamasına yer verilmiştir.

 60 No.lu KDV Sirkülerinin “1.4. Kiralama İşlemleri” başlıklı bölümünde;

“…

– Belediye veya bir devlet üniversitesi tarafından bir yerin çay bahçesi olarak işletilmek üzere kiraya verilmesi durumunda işletme hakkının kiralanması söz konusu olacağından, çay bahçesinin, kiraya veren kurumun bir iktisadi işletmesine dahil olup olmadığına bakılmaksızın, bu kiralama işlemi Kanunun 1/3-f maddesi gereğince KDV’ye tabi tutulacaktır.

…”

ifadesi,

“2.1. Tam Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde;

“….

Buna göre, kampüsünde bulunan kafeyi işletmeciye kiraya veren Devlet üniversitesi, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer aldığından kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacak, KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın üniversite tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.”

ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, … Üniversitesi tarafından bir yerin kantin olarak işletilmek üzere tarafınıza kiraya verilmesi 3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre KDV’ye tabi tutulacaktır. Kısım kısım hizmet ifası kapsamında olan bu kiralama hizmeti nedeniyle vergiyi doğuran olay, takvim yılının her bir vergilendirme dönemi itibarıyla meydana gelecek ve kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV, Üniversite tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

Öte yandan, kiralama sözleşmesindeki kira bedeline KDV’nin dahil olduğuna ilişkin bir belirleme yer almaması halinde kira bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üniversite Tarafından Kiraya Verilen Kantin İşletmesi İçin Kdv Hesaplaması.

27.07.2016

B.07.1.GİB.4.38.15.01-130[17-2015/20-1260]-123

Son Yorumlananlar
Top
Menu