Cami Derneği Tarafından Yaptırılacak Olan Kur’an Kursu Binasının İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Cami Derneği Tarafından Yaptırılacak Olan Kur’an Kursu Binasının İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Cami Derneği Tarafından Yaptırılacak Olan Kur'an Kursu Binasının İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

OSMANİYE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-35-11

19/10/2011

Konu

:

Cami Derneği Tarafından Yaptırılacak olan Kur’an Kursu Binasının inşaat harcına tabi olup olmadığı.

          İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … … … …. … … Derneği tarafından Türkiye Diyanet Vakfına devredilmek üzere yaptırılacak olan Kur’an kursu binası inşaatı için belediyeden alınacak inşaat ruhsatının, bina inşaat harcına tabi olup olmadığı konusunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinde,”Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun bina inşaat harcına ilişkin istisnaları düzenleyen Ek 2 nci maddesinin (f) fıkrasında; dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı; (g) fıkrasında da, karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtlarının bina inşaat harcından müstesna tutulacağı hükme bağlanmış olup anılan Kanunda, dernekler tarafından yaptırılacak Kur’an kursu inşaatının bina inşaat harcından istisna tutulacağına dair her hangi bir hükme yer verilmemiştir.

            Buna göre, adı geçen dernek tarafından yaptırılacak Kur’an kursu inşaatı için belediyeden alınacak olan inşaat ruhsatından, bina inşaat harcının alınması gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu Kur’an kursunun dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethanelerin müştemilatı olarak yapılması halinde mezkur harçtan müstesna tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Cami Derneği Tarafından Yaptırılacak Olan Kur’an Kursu Binasının İnşaat Harcına Tabi Olup Olmadığı Hk.

19.10.2011

B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-35-11

Son Yorumlananlar
Top
Menu