Atari, Oyun Makinesi Ve Bilgisayar Oyunlarının Oynatıldığı Playstation Oyun Salonlarının İşleticilerinden Eğlence Vergisinin Alınacağı Hk.

Atari, Oyun Makinesi Ve Bilgisayar Oyunlarının Oynatıldığı Playstation Oyun Salonlarının İşleticilerinden Eğlence Vergisinin Alınacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-160

18/05/2011

Konu

:

Atari, Oyun Makinesi ve Bilgisayar Oyunlarının Oynatıldığı Playstation Oyun Salonlarının İşleticilerinden Eğlence Vergisinin Alınacağı Hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … yılından itibaren 6 adet playstation oyun konsolu ile ticari faaliyette bulunduğunuz ve bu süre zarfında eğlence vergisi ödemediğiniz ancak … Belediyesince işyerinizde yapılan yoklama sonucunda tarafınıza eğlence vergisi tahakkuk ettirildiğinden bahisle eğlence vergisi ödeyip ödemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 17’nci maddesinde, “Bu Kanun’un 21’inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.” denilmektedir.

            Aynı Kanun’un 20’nci maddesinin 3’üncü bendiyle, biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince (5-100 TL arasında) takdir edilecek miktarda eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmış ve madde metninde eğlence yerleri geniş kapsamlı tanımlanarak maddede sayılanlar dışında kalan benzer yerler de eğlence vergisi kapsamına alınmıştır.

             Söz konusu Kanun’un istisna ve muaflıkları düzenleyen 19’uncu maddesinde; atari, oyun makinesi ve bilgisayar oyunlarının oynatıldığı salonlarla ilgili bir muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

             Bu itibarla, eğlence mahiyetinde olan atari, oyun makinesi ve bilgisayar oyunlarının oynatıldığı playstation oyun salonlarının işleticilerinden Kanun’un 21’inci maddesinin 3’üncü bendinde belirtilen miktarlarda ve 22’nci maddedeki usul ve esaslara göre eğlence vergisinin alınması gerekmektedir. 

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                    

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Atari, Oyun Makinesi Ve Bilgisayar Oyunlarının Oynatıldığı Playstation Oyun Salonlarının İşleticilerinden Eğlence Vergisinin Alınacağı Hk.

18.05.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-160

Son Yorumlananlar
Top
Menu