Endüstriyel Arıtma Çamuru Ve Buna Benzer Atıkların Bertaraf Edilmesi Ve Depolanması Hizmetlerinin Temizlik Hizmeti Kapsamında Değerlendirilerek Bu Hizmetler Üzerinden Hesaplanan Kdv Nin 2/3 Oranında Tevkifata Tabi Tutulması Gerektiği, Ancak Tevkifat Yapma

Endüstriyel Arıtma Çamuru Ve Buna Benzer Atıkların Bertaraf Edilmesi Ve Depolanması Hizmetlerinin Temizlik Hizmeti Kapsamında Değerlendirilerek Bu Hizmetler Üzerinden Hesaplanan Kdv Nin 2/3 Oranında Tevkifata Tabi Tutulması Gerektiği, Ancak Tevkifat Yapmakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Endüstriyel Arıtma Çamuru Ve Buna Benzer Atıkların Bertaraf Edilmesi Ve Depolanması Hizmetlerinin Temizlik Hizmeti Kapsamında Değerlendirilerek Bu Hizmetler Üzerinden Hesaplanan Kdv Nin 2/3 Oranında Tevkifata Tabi Tutulması Gerektiği, Ancak Tevkifat Yapma 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/7-29

16/06/2010

Konu

:

TEMİZLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile %99 hissesi … Büyükşehir Belediyesine ait bulunan Firmanız tarafından 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi  (KDV) Genel Tebliği kapsamında sorumlu olan kurum ve kuruluşlar ile diğer kuruluşlara evsel endüstriyel arıtma çamuru ve buna benzer atıkların bertaraf edilmesi ve depolanması hizmetleri verildiği belirtilerek Firmanızca yapılan bu hizmetler dolayısıyla KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu; Kanunun  9/1 inci maddesinde ise mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, aynı Tebliğin  (A/3) bölümünde belirtilen hizmet alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan KDV yi, KDV Kanununun 9/1 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, her bir işlem için belirlenen oranlarda tevkifata tabi tutarak sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri uygun görülmüştür.

Buna göre, sorumlu tayin edilen kurum ve kuruluşlara verilecek temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 2/3 oranında tevkifata tabi olup bu hizmetlerin kapsamı aynı Tebliğin (A/5-b) bölümünde;

– Bina temizliği,

– Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının imhası,

– Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası

– Park ve bahçeler ile mezarlıkalanlarının temizliği ve bakımı,

– Haşere mücadelesi,

– Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği

olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla, endüstriyel arıtma çamuru ve buna benzer atıkların bertaraf edilmesi ve depolanması hizmetlerinin temizlik hizmeti kapsamında değerlendirilerek bu hizmetler üzerinden hesaplanan KDV nin 2/3 oranında tevkifata tabi tutulması ve tevkif edilen tutarın sorumlu tayin edilen kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Tebliğin (A/2) bölümündeki açıklamalar gereğince, tevkifat yapma zorunluluğu bulunan kurumların birbirlerine karşı ifa ettikleri hizmetlerde KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Bu nedenle, %99 hissesi … Büyükşehir Belediyesine ait olan Firmanız tarafından 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilecek evsel endüstriyel arıtma çamuru ve buna benzer atıkların bertaraf edilmesi ve depolanması hizmetleri üzerinden KDV tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Endüstriyel Arıtma Çamuru Ve Buna Benzer Atıkların Bertaraf Edilmesi Ve Depolanması Hizmetlerinin Temizlik Hizmeti Kapsamında Değerlendirilerek Bu Hizmetler Üzerinden Hesaplanan Kdv Nin 2/3 Oranında Tevkifata Tabi Tutulması Gerektiği, Ancak Tevkifat Yapma

16.06.2010

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/7-29

Top
Menu