İcra Dairesince Yapılan Satışlarla İlgili, Mükellef Tarafından Ödenen Kdv’nin İade Edilip Edilemeyeceği Hk.

İcra Dairesince Yapılan Satışlarla İlgili, Mükellef Tarafından Ödenen Kdv’nin İade Edilip Edilemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İcra Dairesince Yapılan Satışlarla İlgili, Mükellef Tarafından Ödenen Kdv'nin İade Edilip Edilemeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.1-848

09/04/2014

Konu

:

İcra dairesince yapılan satışlarla ilgili, mükellef tarafından ödenen KDV’nin iade edilip edilemeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, taşıt kredi borcunun ödenmemesi sebebi ile haczedilen aracın icra dairesince satılması sonucu tarafınızca düzenlenen faturada hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) dönem beyannamesine dahil edilerek vergi dairesine ödendiği, ancak icra dairesince yapılan satışlarda KDV icra dairesince ödendiğinden, mükerrer olarak ödenen KDV nin iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-d maddesi gereğince müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV ye tabidir. Ancak, Kanunun istisna hükümleri bu satışlar için de geçerli olacaktır.

            5 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “I-Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar” başlıklı bölümünde; bu satışlarda vergiyi doğuran olayın, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmakta olduğu, verginin mükellefi satışları düzenleyen özel ve resmi kişi ve kuruluşlar olup, Kanunun 23/d maddesi hükmüne göre satılan malın kesin satış bedelinin KDV nin matrahı olacağı,

            48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “D. İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması” bölümünün “1. Verginin Mükellefi” alt başlığında, icra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefinin, satışı gerçekleştiren icra daireleri olduğu,

            Aynı Tebliğin 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değiştirilen “D. İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması” bölümünün “2. Verginin Beyanı ve Ödenmesi” alt başlığındaki birinci paragrafında, icra dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV nin, ilgili mevzuatı uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edilip aynı süre içinde ödeneceği,

            ifade edilmiştir.

            Diğer taraftan, 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “4. Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi” bölümünde; KDV Kanununun 8/2 nci maddesinde, “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.” açıklaması yer almaktadır.

            KDV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında fazla veya yersiz ödenen verginin iadesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

            …

            4.4. Fazla veya yersiz olarak ödendiği iddia edilen KDV nin, satıcı tarafından iade olarak talep edilebilmesi için KDV beyannamesinde hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi ve beyana konu edildiği dönem ile iade talep edilen dönem arasında asgari söz konusu KDV tutarı kadar ödenecek KDV çıkması gerekmektedir.

            – Beyan edilen dönemle iade talep edilen dönem arasında fazla veya yersiz uygulanan KDV tutarından daha düşük tutarda ödenecek KDV çıkması durumunda, sadece bu tutar iadeye konu edilebilecektir.

            – Beyan edilen dönemle iade talep edilen dönem arasında ödenecek KDV çıkmaması durumunda ise, sadece düzeltme yapılacak olup, iade söz konusu olmayacaktır.

            …” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, icra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefi satışı gerçekleştiren icra dairesi olduğundan, müzayede mahallinde yapılan satış nedeniyle hesaplanan KDV icra dairesince, ilgili mevzuatı uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edilip aynı süre içinde ödenecektir. Tarafınızca, bu işlemle ilgili olarak  fatura düzenlenmesi, bu faturada KDV hesaplanarak beyan edilmesi ve ödenmesi  halinde yersiz olarak ödenen KDV nin 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İcra Dairesince Yapılan Satışlarla İlgili, Mükellef Tarafından Ödenen Kdv’nin İade Edilip Edilemeyeceği Hk.

09.04.2014

39044742-KDV.1-848

Top
Menu