Ifc’ye Türkiye’de Verilen Hukuk Hizmetinde Kdv Hk.

Ifc’ye Türkiye’de Verilen Hukuk Hizmetinde Kdv Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-09–473

05/07/2010

Konu

:

Dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Internationel Finance Corporation (IFC)’ye Türkiye’de hukuk hizmetleri verildiği belirtilerek, bu hizmetler için düzenlenecek serbest meslek makbuzunda katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacğı hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

KDV Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci bendinde; diğer Kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin KDV bakımından geçersiz olduğu, 2 nci bendinde ise uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 15/b maddesinde de, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

6850 sayılı Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletlerarası Finansman Kurumuna (IFC) Katılması İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanun ile IFC ye katılmamız uygun bulunmuştur. Söz konusu Kanun ekinde yer alan, Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının 6 ncı maddesinin 9/a kısmında “Kurum ve mevcudatı, malları, gelirleri ve işbu Anlaşma tahtında ifaya mezun olduğu faaliyet ve muamelatı bütün vergilerden ve gümrük resimlerinden muaf tutulacaktır” hükmü, 4 üncü maddesinin 8 inci kısmında da “Kurumun merkez bürosu, Bankanın merkez bürosu ile aynı mahalde olacaktır. Kurum herhangi bir azanın topraklarında başka bürolar tesis edebilir” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, tarafınızca IFC ye verilen hukuk hizmetleri KDV den müstesnadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ifc’ye Türkiye’de Verilen Hukuk Hizmetinde Kdv Hk.

05.07.2010

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-09–473

Son Yorumlananlar
Top
Menu