Arpa Satışında Kdv Oranı Hk.

Arpa Satışında Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Arpa Satışında Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/187-7

13/05/2011

Konu

:

Arpa Satışında KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Malmüdürlüğünün … vergi numarasında zahireci olarak faaliyette bulunduğuz belirtilerek, nakliyeci olarak faaliyette bulunan başka bir mükellefe  işletmenizce arpa satışı yapıldığı zaman uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz  konusu  Kararın;

I/3 üncü maddesinde;  (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranının (% 8)  uygulanacağı,

I/4 üncü maddesinde ise; perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı,

kararlaştırılmıştır.

Arpa, söz konusu Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer almaktadır.

Buna göre, aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olan gerçek usulde  KDV mükelleflerine yapacağınız arpa teslimlerinde % 1; gerçek usulde  KDV mükellefiyetleri bulunsa dahi,  aynen veya işlendikten sonra arpa tesliminde bulunmayanlar ile bu ürünü işletmelerinde kullanmayacak olanlara tesliminde ise % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.     

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                              

EK :

1 Adet dilekçe

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Arpa Satışında Kdv Oranı Hk.

13.05.2011

B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/187-7

Son Yorumlananlar
Top
Menu