İhracat İstisnası Veya Tecil-terkin Kapsamında İşlem Yapan Mükellefler Tarafından Vergi Dairesine İbraz Edilen Gümrük Beyannamelerinin Aslı Veya Noterce Onaylı Örneklerinin Teyidinin, Vergi Dairesi Tarafından Söz Konusu Belgeleri Düzenleyen Gümrük İdarele

İhracat İstisnası Veya Tecil-terkin Kapsamında İşlem Yapan Mükellefler Tarafından Vergi Dairesine İbraz Edilen Gümrük Beyannamelerinin Aslı Veya Noterce Onaylı Örneklerinin Teyidinin, Vergi Dairesi Tarafından Söz Konusu Belgeleri Düzenleyen Gümrük İdarele

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 08.10.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5311-2103-42971
KONU : İhracat istisnası veya ihraç kaydıyla
yapılan teslimlerde K.D.V. iadeleri için
Gümrük Çıkış Beyannameleri’nin teyit
işlemi hk.

İZMİR VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İliniz ….. Vergi Dairesi Başkanlığı mükelleflerinden ….. A.Ş. tarafından Bakanlığımıza verilen 19.09.1997 tarihli yazı ve ekinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İhracat istisnası veya ihraç kaydıyla yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadeleri için vergi dairelerine ibraz edilen gümrük çıkış beyannamelerinin teyit işlemleri 1990/1 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Ancak, Ankara Anlaşması ve eki katma Protokol ile Gümrük Birliğinin tamamlanmasına ilişkin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararı hükümleri çerçevesinde, 01.01.1996 tarihi itibariyle ülkemiz ile Avrupa Topluluğu arasında gümrük birliğinin kurulması sonucu gümrük beyanlarında da yeni düzenlemeye gidilmiş ve gümrük çıkış beyannamelerinden (gümrük beyannamesi) bir örnek fazla doldurularak ihracatçının vergi dairesine gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla gümrük beyannamelerinin teyit işleminin, söz konusu iç genelgede öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi mümkün olamamaktadır.

Bu nedenle, konu ile ilgili olarak yeniden yapılacak düzenlemeye kadar geçecek süre içerisinde ihracat istisnası veya tecil-terkin kapsamında işlem yapan mükellefler tarafından vergi dairesine ibraz edilen gümrük beyannamelerinin aslı veya noterce onaylı örneklerinin teyidinin, vergi dairesi tarafından söz konusu belgeleri düzenleyen gümrük idarelerinden fax yoluyla sağlanması uygun görülmüştür.

İhracat istisnasından doğan katma değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükelleflerin Gümrük Çıkış Beyannamelerinin teyit işlemleri ile ilgili olarak yukarıda belirtildiği şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Gümrük Müdürlüğünce “aslı gibidir” meşruhatı verilmek suretiyle onaylanarak ihracatçılara verilen çıkış beyannamelerinin Vergi Daireleri tarafından kabul edilmesi ancak teyit işleminin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve durumun dilekçeye cevaben adı geçen şirkete de duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:İhracat İstisnası Veya Tecil-terkin Kapsamında İşlem Yapan Mükellefler Tarafından Vergi Dairesine İbraz Edilen Gümrük Beyannamelerinin Aslı Veya Noterce Onaylı Örneklerinin Teyidinin, Vergi Dairesi Tarafından Söz Konusu Belgeleri Düzenleyen Gümrük İdarele

08.10.1997

B.07.0.GEL.0.53/5311-2103-42971

Top
Menu