İhracat Tesliminde Kdv İadesi Hk.

İhracat Tesliminde Kdv İadesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.193-267

22/06/2012

Konu

:

İhracat tesliminde KDV İadesi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Ekim/2011 sonu itibariyle 47.699,30.-TL devreden katma değer verginizin (KDV) bulunduğu, yurt içi satışlarınızın bulunmaması nedeniyle devreden KDV lerinizin biriktiği, ihracatınızın belirli dönemlerde olduğu, ihracat olmayan dönemlere ilişkin genel yönetim, taşıt, demirbaş alım giderlerinizle ilgili devreden KDV nin iadesini alabilmeniz için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgi istenilmektedir.

              KDV Kanununun 32 nci maddesinde; bu Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

              Öte yandan, KDV beyannamelerinin düzenlenmesi ve ihracat istisnasında iadesi gereken KDV nin nasıl hesaplanması gerektiği konusunda muhtelif genel tebliğlerde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “İade Hakkı Doğuran İşlemler ve İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim” başlıklı (D) bölümünde,

            “Beyannamelerin yeniden düzenlenmiş şeklinde, iade hakkı doğuran işlemler ile ihraç kaydıyla teslimi bulunan mükellefler için bir “Bildirim” oluşturulmuştur.

            ………………..

            Bildirimde yer alan “Yüklenilen Katma Değer Vergisi” başlıklı satırlardaki rakamlar bulunurken, yüklenilen toplam vergiler içinde, o dönemde gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlere isabet eden kısım hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucu bulunacak vergi, daha önceki beyannamelerde indirimle giderilip giderilmediğine bakılmaksızın, bu satırlarda beyan edilecektir.

            Yüklenilen vergiler kapsamına, iade hakkı doğuran işlemle ilgilendirilebilen normal alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymet için yapılan harcamalara ilişkin vergiler girmektedir. Ancak amortismana tabi iktisadi kıymetlerden işleme isabet eden pay, beyannamenin 92. satırında ayrıca hesaplanacağından bu satırlarda yer almayacaktır.

            İade hakkı doğuran işlemle ilgilendirilebilen normal alış ve giderler ile genel imal ve genel idare giderlerinden bu dönemde gerçekleştirilen işleme isabet eden pay ise, daha önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalar dikkate alınarak hesaplanacaktır.”

            denilmektedir.

            Buna göre, iade hakkı doğuran işleminize ilişkin olarak yüklenilen KDV tutarının hesaplanmasında, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden önce yapılmış olmak kaydıyla iade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen genel yönetim giderlerinin dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, iade tutarının hesaplanmasında amortismana tabi iktisadi kıymetler ve genel giderlerden pay verilmesi halinde, iade edilecek azami tutarın ihracat bedelinin genel vergi oranı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçemeyeceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İhracat Tesliminde Kdv İadesi Hk.

22.06.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.193-267

Son Yorumlananlar
Top
Menu