Yıkım Karşılığı Hurda Teslimi.

Yıkım Karşılığı Hurda Teslimi.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yıkım Karşılığı Hurda Teslimi.

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

88409335-130[17-2016-ÖZELGE-1]-3

28.02.2017

Konu

:

Yıkım karşılığı hurda teslimi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Şirketinizin kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların yıkımı ve sonucunda enkazından çıkacak malzemeler karşılığında yıkım ve enkaz kaldırma işi yaptığı, bu tür işlemlerde çıkan malzeme değerinin yıkım maliyetinden yüksek tutarda olması durumunda ihaleyi düzenleyen ve yıkılacak binaların sahibi kuruma ödeme yaptığınız, yıkım öncesinde ve sonucunda çıkan hurda niteliğindeki malzeme için yapılan ödemelerin KDV’den istisna olup olmadığı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV’ye tabi olduğu,

17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV’den istisna olduğu,

20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

hüküm altına alınmıştır.

Şirketiniz tarafından binaların yıkımına yönelik verilen yıkım hizmeti KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, enkazdan çıkan malzemelerin ihale yoluyla alımı ise KDV Kanununun 1/3-d maddesine göre KDV’nin konusuna girmekle birlikte, enkazdan çıkan metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının alımı Kanunun 17/4-g maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

            Diğer taraftan, Şirketinizce ifa edilen yıkım hizmeti KDV’ye tabi olduğundan bu hizmet üzerinden KDV hesaplanması, bir diğer ifade ile enkazdan çıkarılan malların bedelinden, emniyet müdürlüğüne ödenen fark tutar düşüldükten sonra kalan tutar (yıkım hizmet bedeli) üzerinden %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yıkım Karşılığı Hurda Teslimi.

28.02.2017

B.07.4.DEF.0.02.10.00-130-3

Son Yorumlananlar
Top
Menu