Konut Yapı Kooperatifine Yapılan Sauna İmalatının, İnşaat Taahhüt İşi Olarak Değerlendirilerek İstisna Veya İndirimli Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmayacağı Hususunda

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan Sauna İmalatının, İnşaat Taahhüt İşi Olarak Değerlendirilerek İstisna Veya İndirimli Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmayacağı Hususunda
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI     : B.07.1.GİB.0.1.53/5317-2230                                                    03.07.2007 / 59000

KONU   :                              

…………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(………………………………)

İlgi: 14.06.2007 tarih ve 1843 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden, ………..Ltd. Şti. tarafından konut yapı kooperatifine yapılan sauna imalatının, inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilerek istisna veya indirimli oranda katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 inci maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu istisnaya ilişkin açıklamalar 49 ve 66 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 5 No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

Bu durumda, 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olabilmesi için;

– Kooperatifin konu yapı kooperatifi olması,

– İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

– Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekmektedir.

Bina inşaat ruhsatının 29.07.1998 tarihinden sonra alınması durumunda konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 2002/4480 sayılı Kararname Eki (I) sayılı listeye göre %1 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Buna göre, sauna yapımı ve teçhizatının sağlanması gibi konutlar için zaruri olmayan işler inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilemeyeceğinden konut yapı kooperatifine yapılan sauna imalatının genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

    Başkan a.

Özelge:Konut Yapı Kooperatifine Yapılan Sauna İmalatının, İnşaat Taahhüt İşi Olarak Değerlendirilerek İstisna Veya İndirimli Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmayacağı Hususunda

03.07.2007

B.07.1.GİB.0.1.53/5317-2230-59000

Son Yorumlananlar
Top
Menu