Orman İşletme Müdürlüğü Tarafından Kesim, Sürgü, Aralama Ve Odun İstihsali Gibi Hizmetlere Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı

Orman İşletme Müdürlüğü Tarafından Kesim, Sürgü, Aralama Ve Odun İstihsali Gibi Hizmetlere Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

96620903-130[9/1-2012/59]-55

30/07/2013

Konu

:

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesim, sürgü, aralama ve odun istihsali gibi hizmetlere KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kooperatifinizin Orman İşletme Müdürlüğüne ağaç kesme ve sürütme işi yaptığınız ancak nakliyat işini başka şahsa yaptırdığınız, Orman İşletme Müdürlüğünün kooperatifinize istihkak hazırlarken kesme ve sürütme işlemlerinin yanı sıra nakliye hizmetinden de 5/10 oranında KDV tevkifatı keserek kooperatifinize ödeme yaptığı, nakliyatçının ise faturasını düzenlerken KDV tevkifatı uygulamadığı belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

                Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

                Konuyla ilgili olarak 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 63 No.lu KDV Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmış olup, 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin ” 2.2.2.13. 5018 sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alanların Hizmet Alımları ” başlıklı bölümünün ilk paragrafında, ” 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.13) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifat uygulanacağı ifade edilmiştir.” denilmektedir.

                Anılan Sirkülerin  ” 2.2.2.13.1. Orman Kooperatifleri Tarafından Orman İşletme Müdürlüklerine Verilen Hizmetler “ başlıklı bölümünde ise, ” Orman kooperatifleri tarafından orman işletme müdürlüklerine kesim, sürgü, aralama, odun istihsali gibi hizmetler verilmekte ve bu hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamına girmemektedir.

                Orman işletme müdürlüklerinin bağlı olduğu Orman Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer almaktadır. Bu nedenle, orman kooperatiflerinin orman işletme müdürlüklerine verdiği kesim, sürgü, aralama, odun istihsali gibi hizmetler orman işletme müdürlükleri tarafından Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. ” ifadesi yer almaktadır.

                117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin  ” 3.4.2. Belge Düzeni “ başlıklı bölümünde de ” Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür.

                Bu durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilecektir. Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının Tebliğin (3.4.1.2) bölümünde belirlenen alt sınırı aşıp aşmadığı dikkate alınacak, aşmıyorsa tevkifat uygulanmayacaktır. ” denilmektedir.

                Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesim, sürgü, aralama ve odun istihsali gibi hizmetler için kooperatifinize ödeme yapılırken Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacak, nakliye hizmetine ait bedel üzerinden hesaplanan KDV tutarı ise tevkifata tabi tutulmayacaktır.

                Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Orman İşletme Müdürlüğü Tarafından Kesim, Sürgü, Aralama Ve Odun İstihsali Gibi Hizmetlere Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı

30.07.2013

96620903-130[9/1-2012/59]-55

Top
Menu