Kuru Fasulye, Kuru Barbunya, Nohut Ve Mercimek Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Kuru Fasulye, Kuru Barbunya, Nohut Ve Mercimek Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kuru Fasulye, Kuru Barbunya, Nohut Ve Mercimek Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-144

27/05/2010

Konu

:

Kuru fasulye, kuru barbunya, nohut ve mercimek tesliminde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, kuru mercimek, kuru fasulye, kuru barbunya ve nohut teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararın;

1/3 üncü maddesinde; (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde ön görülen vergi oranının (% 18), 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranının (% 8) uygulanacağı,

1/4 üncü maddesinde ise; perakende safhadaki teslimden maksadın, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu, ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı,

kararlaştırılmıştır.

Kuru fasulye, kuru barbunya, mercimek ve nohut, söz konusu Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer almaktadır.

Buna göre, Firmanızca Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumuna ve bağlı bulunan diğer ceza infaz kurumlarına, buralarda tutuklu ve görevli personelin tüketimi için yapılacak kuru fasulye, kuru barbunya, mercimek ve nohut teslimleriniz, 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin üç ve dört numaralı fıkraları gereğince “perakende teslim” olarak değerlendirileceğinden, bu teslimlerinizde % 8 oranında KDV uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kuru Fasulye, Kuru Barbunya, Nohut Ve Mercimek Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

27.05.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-144

Top
Menu