Kdv Oranı

Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Vergi ve   Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı

:

16700543-130[15-515-193]-20015

11/05/2016

Konu

:

Vida teslimlerinde KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile vidaların iki ayrı sınıfta değerlendirildiği, bu nedenle vida tanımında yer alan malzemelere farklı katma değer vergisi (KDV) oranları uygulandığı; bu kapsamda basit vidaların travma cerrahisinde kullanılmaya yönelik olsalar bile kullanım alanına bakılmaksızın Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 8108.90.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırıldığı ve KDV oranının % 18 olduğu, kanüllü gövde veya basit vidalardan farklı özellikleri olan vidaların ise “kırıklara mahsus cihazlar” tanımı ile 9021.10.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırıldığı ve KDV oranının % 8 olduğu belirtilerek bu değişiklik gereği imalatçı olarak hangi KDV oranının uygulanması gerektiği hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında; “90.21 Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)” ibaresi yer almaktadır.

Diğer taraftan, eşyalara ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarını belirleme konusunda Başkanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu konudaki yetkili makam Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır.

Buna göre, özelge talep formunuzda bahsi geçen eşyalardan TGTC’nin 9021 pozisyon numarasında sınıflandırılanların söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında, 8108.90.90 tarife alt açılımında sınıflandırılanların ise sözü edilen BKK eki listeler kapsamında yer almadığından genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Oranı

11.05.2016

B.07.1.GİB.4.27.40.01-130[15-515-193]-20015

 

Top
Menu