Mal İhracı Nedeniyle Bir Takvim Yılı İçerisinde 12 Dönem Teminatsız Ve İncelemesiz Mahsuben Katma Değer Vergisi İadesinden Yararlanan Mükelleflerle İlgili Belirlenecek Bir Dönemin İncelemeye Sevk Edilip Edilmeyeceği Hk.

Mal İhracı Nedeniyle Bir Takvim Yılı İçerisinde 12 Dönem Teminatsız Ve İncelemesiz Mahsuben Katma Değer Vergisi İadesinden Yararlanan Mükelleflerle İlgili Belirlenecek Bir Dönemin İncelemeye Sevk Edilip Edilmeyeceği Hk.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI: B.07.0.GİB.0.01.57/5711-711                                  19.12.2006 * 99636

KONU:

ÇANKIRI VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 16.10.2006 gün ve 2644 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, İliniz Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğünce, mal ihracı  nedeniyle bir takvim yılı içerisinde 12 dönem teminatsız ve incelemesiz mahsuben katma değer vergisi iadesinden yararlanan mükelleflerle ilgili belirlenecek bir dönemin incelemeye sevk edilip edilmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, Katma değer vergisi iadelerinde, iade alınmadan mahsup yapılması halinde 12 dönemden bir dönemin incelemeye alınması gerektiği, 1999/2 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesinde belirtilmiş ise de  mahsup işlemlerinde, incelemeye gerek kalmaksızın mahsup işlemlerinin yapılması gerektiği, ayrıca katma değer vergisi iadesi yapılması halinde 12 dönemden yalnızca bir dönemin incelemeye alınmasını içeren Defterdarlığınız görüşü ile konu hakkında yapılacak işlemlerin bildirilmesi istenilmiştir.

1999/2 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesinde, 12 dönem teminatsız ve incelemesiz nakden veya mahsuben katma değer vergisi iadesinden faydalanan mükelleflerde, söz konusu 12 dönemden ilgili Bölge müdürlüklerince, Bölge müdürlüğünün bulunmadığı illerde Defterdarlıkça belirlenecek yalnızca 1 dönemin incelemeye tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen açıklamadan da anlaşılacağı üzere, söz konusu incelemenin mahsuben iadelerde yapılmayacağına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesi ile işlemlerin 1999/2 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

                                                                                                                         Bakan a.

Özelge:Mal İhracı Nedeniyle Bir Takvim Yılı İçerisinde 12 Dönem Teminatsız Ve İncelemesiz Mahsuben Katma Değer Vergisi İadesinden Yararlanan Mükelleflerle İlgili Belirlenecek Bir Dönemin İncelemeye Sevk Edilip Edilmeyeceği Hk.

19.12.2006

B.07.0.GİB.0.01.57/5711-711-99636

Top
Menu