Mükelleflerin Kullandıkları Elektrik,su, Doğalgaz Ve Haberleşme Bedellerine Ait Faturalardaki Kdv’nin Defterlere Kayıt Edildiği Dönemde İndirim Konusu Yapıp Yapamayacakları Hk.

Mükelleflerin Kullandıkları Elektrik,su, Doğalgaz Ve Haberleşme Bedellerine Ait Faturalardaki Kdv’nin Defterlere Kayıt Edildiği Dönemde İndirim Konusu Yapıp Yapamayacakları Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-542-KDV-7

11/01/2012

Konu

:

Mükelleflerin kullandıkları elektrik,su, doğalgaz ve haberleşme bedellerine ait faturalardaki KDV’nin defterlere kayıt edildiği dönemde indirim konusu yapıp yapamayacakları

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Ocak ayında faturası gelen ancak önceki yılın Aralık ayına ait olan elektrik, telefon, doğalgaz ve su faturalarının, gerek giderlere işlenmesinde gerekse KDV indiriminin yapılmasında, hangi dönemin esas alınması gerektiği konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            Konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            1- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin (1) ve (2) nci fıkralarında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı, hüküm altına alınmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin (1) inci fıkrasında da; her türlü ticari ve sınaifaaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, 40 ıncı maddesinde ise; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, söz konusu maddenin 1’inci bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin; safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği, hükme bağlanmıştır.

            Bu hüküm uyarınca ticari faaliyetle ilgili olarak yapılan ve indirimi mümkün olan giderler, ilgili bulunduğu yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. Ayrıca, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerli olduğundan, bir giderin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması yeterlidir.

            Dolayısıyla, bir önceki yılın son ayında (Aralık ayında) tüketilen elektrik, su, telefon, doğalgaz vs. faturalarında yer alan bedeller, Aralık ayı içerisinde tahakkuk etmiş olduğundan, bu giderlere ilişkin faturalar izleyen takvim yılının Ocak ayında düzenlenmiş olsa dahi bir önceki yıla ilişkin olarak beyan edilecek ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

            Bununla birlikte, gider tutarının mükellefçe bilinememesi ve faturaların ilgili yıl hesaplarının kapatılmasından sonra düzenlenmesi halinde, ilgili yılda indirim konusu yapılamayan söz konusu giderler, faturaların düzenlendiği döneme ilişkin ticari kazancın tespitinde de dikkate alınabilecektir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bir önceki yılın Aralık ayına ait telefon, elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin faturalar izleyen takvim yılında düzenlenmiş olsa dahi, ilgili olduğu yıla ilişkin olarak beyan edilecek ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecektir. Ancak faturaların ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra düzenlenmesi halinde, ilgili yılda kazancın tespitinde dikkate alınmayan bu faturaların, düzenlendiği dönemin ticari kazancının tespitinde esas alınması mümkün bulunmaktadır.

            2-KDV Kanununun 29/1 inci maddesinde mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükme bağlanmış, aynı maddenin 3 üncü fıkrasında da indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu çerçevede, yılın son aylarında tüketilen elektrik bedellerine ait faturalar izleyen yılın Ocak-Şubat aylarında düzenlendiğinden bu faturalardaki KDV nin, faturaların kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Buna göre, bir önceki yılın Aralık ayında tüketilen su, elektrik ve doğalgaz bedelleri ile satın alınan haberleşme (telefon) hizmetlerine ait faturaların takip eden yılın Ocak ayında düzenlenmiş olması halinde, bu faturalardaki katma değer vergisi, söz konusu belgelerin defterlere kaydedildiği (en erken  izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminde) dönemde indirim konusu yapılabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Mükelleflerin Kullandıkları Elektrik,su, Doğalgaz Ve Haberleşme Bedellerine Ait Faturalardaki Kdv’nin Defterlere Kayıt Edildiği Dönemde İndirim Konusu Yapıp Yapamayacakları Hk.

11.01.2012

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-542-KDV-7

Top
Menu