Hak Ediş Ödemelerinde, Sözleşme Gereği Geçici Kabul Noksanlıklarına İlişkin Olarak Sözleşme Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesintinin Kdv Dahil Sözleşme Bedeli Üzerinden Mi Yoksa Kdv Hariç Sözleşme Bedeli Üzerinden Mi Yapılacağı Hk.

Hak Ediş Ödemelerinde, Sözleşme Gereği Geçici Kabul Noksanlıklarına İlişkin Olarak Sözleşme Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesintinin Kdv Dahil Sözleşme Bedeli Üzerinden Mi Yoksa Kdv Hariç Sözleşme Bedeli Üzerinden Mi Yapılacağı Hk.
 

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-(Hakediş)-4

26/01/2012

Konu

:

Hak ediş ödemelerinde, sözleşme gereği geçici kabul noksanlıklarına ilişkin olarak sözleşme bedeli üzerinden yapılacak kesintinin KDV dahil sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa KDV hariç sözleşme bedeli üzerinden mi yapılacağı hakkında

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; taahhüdünüz altında yapımına devam edilen … Anadolu Öğretmen Lisesi inşaatı işinden dolayı adınıza yapılacak hak ediş ödemelerinde, sözleşme gereği geçici kabul noksanlıklarına ilişkin olarak sözleşme bedeli üzerinden yapılacak %3 lük kesintinin KDV dahil sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa KDV hariç sözleşme bedeli üzerinden mi yapılacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

             KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, aynı Kanunun 20 nci maddesinde de teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, … Anadolu Öğretmen Lisesi inşaasına yönelik olarak Şirketiniz tarafından ifa edilen inşaat taahhüt işleri, genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi bulunmakta olup, KDV nin matrahı, bu işlem karşılığında aldığınız para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamından oluşmaktadır.

            Öte yandan, sözleşme gereği geçici kabul noksanlıklarına ilişkin olarak sözleşme bedeli üzerinden yapılacak %3 lük kesintinin, KDV dahil sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa KDV hariç sözleşme bedeli üzerinden mi yapılacağı hususunun KDV Mevzuatı ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

             Ancak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 No.lu ekinde yer alan Yapım İşlerine ait Tip Sözleşmenin (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) 30 uncu maddesinin ilk paragrafında; “Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.” hükmü yer aldığından, söz konusu kesintinin, sözleşme bedeli KDV dahil tutar üzerinden belirlenmişse KDV dahil tutar; KDV hariç olarak belirlenmiş olması hainde ise KDV hariç tutar üzerinden yapılabileceği değerlendirilmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hak Ediş Ödemelerinde, Sözleşme Gereği Geçici Kabul Noksanlıklarına İlişkin Olarak Sözleşme Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesintinin Kdv Dahil Sözleşme Bedeli Üzerinden Mi Yoksa Kdv Hariç Sözleşme Bedeli Üzerinden Mi Yapılacağı Hk.

26.01.2012

B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-(Hakediş)-4

Son Yorumlananlar
Top
Menu