Unvan Değişikliğinden Sonra Verilen Gümrük Beyannamesinde Yapılan Hatanın Düzeltilip Düzeltilmeyeceği

Unvan Değişikliğinden Sonra Verilen Gümrük Beyannamesinde Yapılan Hatanın Düzeltilip Düzeltilmeyeceği
 

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

67630374-130[2013/7]-5

27/08/2013

Konu

:

Unvan değişikliğinden sonra verilen gümrük beyannamesinde yapılan hatanın düzeltilip düzeltilmeyeceği

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın 03.10.2012 tarihinde nevi değişikliği yaparak Limited Şirketten Anonim Şirkete dönüştüğü ancak 19.10.2012 tarihinde yapılan ihracatta gümrük beyannamesinde unvanın sehven Limited Şirket yazıldığı belirtilerek gümrük beyannamesinin düzeltilip düzeltilmeyeceği hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur.

Kanunun 11/1 inci maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş; 12/1-b maddesinde de, bir teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan KDV Kanununun 32 nci maddesine göre, 11 inci madde ile vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, mal ve hizmet ihracında tam istisna uygulanmakta olup, ihracat teslimleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesinin talep edilmesi mümkündür.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 19.10.2012 tarihinde yapılan ihracatın firmanız tarafından yapıldığının vergi inceleme raporu veya özel amaçlı YMM Raporu ile tevsik edilmesi şartıyla söz konusu ihracata ilişkin iade talebinin sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Unvan Değişikliğinden Sonra Verilen Gümrük Beyannamesinde Yapılan Hatanın Düzeltilip Düzeltilmeyeceği

27.08.2013

67630374-130[2013/7]-5

Son Yorumlananlar
Top
Menu